لینک کلاس آنلاین


بایگانی رشته آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

ردیف عنوان درس جلسه تاریخ مشاهده
1 فیزیولوژی پیشرفته جلسه اول 1402/02/14
2 فیزیولوژی پیشرفته جلسه دوم 1402/02/21
3 فیزیولوژی پیشرفته جلسه سوم 1402/02/28
4 فیزیولوژی پیشرفته جلسه چهارم 1402/03/04
5 فیزیولوژی پیشرفته

جلسه پنجم

قسمت اول

1402/03/18
6 فیزیولوژی پیشرفته

جلسه پنجم

قسمت دوم

1402/03/19