بایگانی رشته آموزش زبان انگلیسی پائیز 1401

لینک کلاس آنلاین


بایگانی رشته آموزش زبان انگلیسی پائیز 1401

ردیف عنوان درس جلسه تاریخ مشاهده
1 سنجش و ارزشیابی زبان جلسه اول 20 آبان
2 زبانشناسی در آموزش زبان جلسه اول 20 آبان
3 درآمدی بر تحلیل گفتمان جلسه اول 20 آبان
4 اصول و روش تدریس زبانهای خارجی جلسه اول 20 آبان
5 سنجش و ارزشیابی زبان جلسه دوم 27 آبان
6 زبانشناسی در آموزش زبان جلسه دوم 27 آبان
7 درآمدی بر تحلیل گفتمان جلسه دوم 27 آبان
8 اصول و روش تدریس زبان های خارجی جلسه دوم 27 آبان
9 سنجش و ارزشیابی زبان جلسه سوم 4 آذر
10 زبانشناسی در آموزش زبان جلسه سوم 4 آذر
11 درآمدی بر تحلیل گفتمان جلسه سوم 4 آذر
12 اصول و روش تدریس زبان های خارجی جلسه سوم 4 آذر
13 سنجش و ارزشیابی زبان

جلسه چهارم

قسمت اول

11 آذر
14 سنجش و ارزشیابی زبان

جلسه چهارم

قسمت دوم

11 آذر
15 زبانشناسی در آموزش زبان

جلسه چهارم

قسمت اول

11 آذر
16 زبانشناسی در آموزش زبان

جلسه چهارم

قسمت دوم

11 آذر
17 درآمدی بر تحلیل گفتمان جلسه چهارم 11 آذر
18 اصول و روش تدریس زبان های خارجی جلسه چهارم 11 آذر
19 سنجش و ارزشیابی زبان

جلسه پنجم

قسمت اول

25 آذر
20 سنجش و ارزشیابی زبان

جلسه پنجم

قسمت دوم

25 آذر
21 زبانشناسی در آموزش زبان جلسه پنجم 25 آذر
22 درآمدی بر تحلیل گفتمان

جلسه پنجم

قسمت اول

25 آذر
22 درآمدی بر تحلیل گفتمان

جلسه پنجم

قسمت دوم

25 آذر
23 سنجش و ارزشیابی زبان

جلسه ششم

قسمت اول

2 دی
24 سنجش و ارزشیابی زبان

جلسه ششم

قسمت دوم

2 دی
25 زبانشناسی در آموزش زبان جلسه ششم 2 دی
26 درآمدی بر تحلیل گفتمان جلسه ششم 2 دی
27 اصول و روش تدریس زبان های خارجی جلسه پنجم 2 دی
28 سنجش و ارزشیابی زبان

جلسه هفتم

قسمت اول

9 دی
29 سنجش و ارزشیابی زبان

جلسه هفتم

قسمت دوم

9 دی
30 زبانشناسی در آموزش زبان

جلسه هفتم

قسمت اول

9 دی
31 زبانشناسی در آموزش زبان

جلسه هفتم

قسمت دوم

9 دی
32 درآمدی بر تحلیل گفتمان

جلسه هفتم

قسمت اول

9 دی
33 درآمدی بر تحلیل گفتمان

جلسه هفتم

قسمت دوم

9 دی
34 اصول و روش تدریس زبان های خارجی جلسه ششم 9 دی
35 سنجش و ارزشیابی زبان جلسه هشتم 16 دی
36 زبانشناسی در آموزش زبان

جلسه هشتم

قسمت اول

16 دی
37 زبانشناسی در آموزش زبان

جلسه هشتم

قسمت دوم

16 دی
38 زبانشناسی در آموزش زبان

جلسه هشتم

قسمت سوم

16 دی
39 درآمدی بر تحلیل گفتمان

جلسه هشتم

قسمت اول

16دی
40 درآمدی بر تحلیل گفتمان

جلسه هشتم

قسمت دوم

16دی
41 درآمدی بر تحلیل گفتمان

جلسه هشتم

قسمت سوم

16 دی
42 اصول و روش تدریس زبان های خارجی جلسه هفتم 16 دی
43 زبانشناسی در آموزش زبان

جلسه هشتم

قسمت اول

23دی
44 زبانشناسی در آموزش زبان

جلسه هشتم

قسمت دوم

23دی
45 درآمدی بر تحلیل گفتمان جلسه هشتم 23دی

فایل بارگذاری شده استاد عادل

1 مجموعه فایل ها - 1 PDF ---
2 مجموعه فایل ها - 2 PDF ---
3 مجموعه فایل ها - 3 PDF ---
4 مجموعه فایل ها - 4 PDF ---