لینک کلاس آنلاین


بایگانی رشته برنامه ریزی درسی

ردیف عنوان درس جلسه تاریخ مشاهده
1 نظریه های یادگیری و  الگوهای تدریس اول 1402/03/01
2 اصول و روش های ارزشیابی برنامه درسی اول 1402/03/01
3 اصول و مبانی برنامه ریزی درسی اول 1402/03/04
4 روش های تحقیق در برنامه درسی اول 1402/03/04
5 نظریه های یادگیری و  الگوهای تدریس دوم 1402/03/08
6 اصول و روش های ارزشیابی برنامه درسی دوم 1402/03/08
7 اصول و مبانی برنامه ریزی درسی دوم 1402/03/11
8 روش های تحقیق در برنامه درسی دوم 1402/03/11
9 اصول و مبانی برنامه ریزی درسی سوم 1402/03/18
10 روش های تحقیق در برنامه درسی سوم 1402/03/18
11 نظریه های یادگیری و  الگوهای تدریس سوم 1402/03/22
12 اصول و روش های ارزشیابی برنامه درسی سوم 1402/03/22
13 اصول و مبانی برنامه ریزی درسی چهارم 1402/03/25
14 روش های تحقیق در برنامه درسی چهارم 1402/03/25
15 نظریه های یادگیری و  الگوهای تدریس چهارم 1402/03/29
16 اصول و روش های ارزشیابی برنامه درسی چهارم 1402/03/29
17 اصول و مبانی برنامه ریزی درسی پنجم 1402/04/01
18 روش های تحقیق در برنامه درسی پنجم 1402/04/01
19 نظریه های یادگیری و  الگوهای تدریس پنجم 1402/04/05
20 اصول و روش های ارزشیابی برنامه درسی پنجم 1402/04/05
21 اصول و مبانی برنامه ریزی درسی ششم 1402/04/12
22 روش های تحقیق در برنامه درسی ششم 1402/04/12
23 نظریه های یادگیری و  الگوهای تدریس ششم 1402/04/13
24 اصول و روش های ارزشیابی برنامه درسی ششم 1402/04/13
25 اصول و مبانی برنامه ریزی درسی هفتم 1402/04/15
26 روش های تحقیق در برنامه درسی هفتم 1402/04/15
27 نظریه های یادگیری و  الگوهای تدریس هفتم 1401/04/19
28 اصول و روش های ارزشیابی برنامه درسی هفتم 1401/04/19
29 اصول و مبانی برنامه ریزی درسی هشتم 1402/04/23
30 روش های تحقیق در برنامه درسی هشتم 1402/04/23
31 نظریه های یادگیری و  الگوهای تدریس هشتم 1402/04/27
32 اصول و روش های ارزشیابی برنامه درسی هشتم 1402/04/27
33 اصول و روش های ارزشیابی برنامه درسی

نهم _ قسمت اول

1402/04/30
34 اصول و روش های ارزشیابی برنامه درسی نهم _ قسمت دوم 1402/04/30
35 اصول و روش های ارزشیابی برنامه درسی نهم _ قسمت سوم 1402/04/30
36 روش های تحقیق در برنامه درسی

نهم-قست اول

1402/05/03
37 روش های تحقیق در برنامه درسی نهم-قست دوم 1402/05/03
38 روش های تحقیق در برنامه درسی دهم- قسمت اول 1402/05/07
39 روش های تحقیق در برنامه درسی دهم- قسمت دوم 1402/05/07
40 نظریه های یادگیری و  الگوهای تدریس نهم-قسمت اول 1402/05/11
41 نظریه های یادگیری و  الگوهای تدریس نهم-قسمت دوم 1402/05/11