لینک کلاس آنلاین


بایگانی رشته حسابداری

ردیف عنوان درس جلسه تاریخ مشاهده
1 حسابداری بخش عمومی جلسه اول 1402/02/07
2 حسابرسی پیشرفته جلسه اول 1402/02/07
3 حسابداری مدیریت جلسه اول 1402/02/08
4 حسابداری بخش عمومی جلسه دوم 1402/02/14
5 حسابرسی پیشرفته جلسه دوم 1402/02/14
6 حسابداری مدیریت جلسه دوم 1402/02/15
7 حسابداری بخش عمومی جلسه سوم 1402/02/21
8 حسابرسی پیشرفته جلسه سوم 1402/02/21
9 حسابداری مدیریت جلسه سوم 1402/02/22
10 حسابداری بخش عمومی جلسه چهارم 1402/02/28
11 حسابداری مدیریت جلسه چهارم 1402/02/29
12 حسابداری بخش عمومی جلسه پنجم 1402/03/04
13 حسابرسی پیشرفته جلسه چهارم 1402/03/04
14 حسابداری مدیریت جلسه پنجم 1402/03/05
15 حسابداری بخش عمومی جلسه ششم 1402/03/11
16 حسابرسی پیشرفته جلسه پنجم 1402/03/11
17 حسابداری مدیریت جلسه ششم 1402/03/12
18 حسابداری مدیریت جلسه هفتم 1402/03/19
19 حسابداری بخش عمومی جلسه هفتم 1402/03/25
20 حسابرسی پیشرفته جلسه ششم 1402/03/25
21 حسابداری مدیریت جلسه هشتم 1402/03/26