بایگانی رشته حسابداری پائیز 1401

لینک کلاس آنلاین


بایگانی رشته حسابداری - پائیز 1401

ردیف عنوان درس جلسه تاریخ مشاهده
1 حسابداری بخش عمومی جلسه اول 19 آبان
2 حسابرسی پیشرفته جلسه اول 19 آبان
3 حسابداری مدیریت جلسه اول 25 آبان
4 حسابداری بخش عمومی جلسه دوم 26 آبان
5 حسابرسی پیشرفته جلسه دوم 26 آبان
6 حسابداری مدیریت جلسه دوم 2 آذر
7 حسابداری بخش عمومی جلسه سوم 3 آذر
8 حسابرسی پیشرفته جلسه سوم 3 آذر
9 حسابداری مدیریت جلسه سوم 9 آذر
10 حسابداری بخش عمومی جلسه چهارم 10 آذر
11 حسابرسی پیشرفته جلسه چهارم 10 آذر
12 حسابداری بخش عمومی جلسه پنجم 17 آذر
13 حسابرسی پیشرفته جلسه پنجم 17 آذر
14 حسابداری مدیریت جلسه چهارم 23 آذر
15 حسابداری بخش عمومی جلسه ششم 24 آذر
16 حسابرسی پیشرفته جلسه ششم 24 آذر
17 حسابداری مدیریت جلسه پنجم 30 آذر
18 حسابداری بخش عمومی جلسه هفتم 1 دی
19 حسابرسی پیشرفته جلسه هفتم 1 دی
20 حسابداری مدیریت جلسه ششم 7 دی
21 حسابداری بخش عمومی جلسه هشتم 8 دی
22 حسابرسی پیشرفته جلسه هشتم 8 دی
23 حسابداری مدیریت جلسه هفتم 14 دی
24 حسابداری بخش عمومی جلسه نهم 15 دی
25 حسابرسی پیشرفته جلسه نهم 15 دی