بایگانی رشته حسابداری پائیز 1402

لینک کلاس آنلاین


بایگانی رشته حسابداری

ردیف

عنوان درس

جلسه

روز

تاریخ

مشاهده

1 حسابداری مدیریت اول چهارشنبه 1402/08/03
2 حسابداری بخش عمومی اول جمعه 1402/08/05
3 حسابرسی پیشرفته اول جمعه 1402/08/05
4 حسابداری مدیریت دوم چهارشنبه 1402/08/10
5 حسابداری مدیریت سوم چهارشنبه 1402/08/17
6 حسابداری بخش عمومی دوم جمعه 1402/08/19
7 حسابرسی پیشرفته دوم جمعه 1402/08/19
8 حسابرسی پیشرفته سوم چهارشنبه 1402/08/24
9 حسابداری مدیریت چهارم جمعه 1402/08/26
10 حسابداری بخش عمومی سوم جمعه 1402/08/26
11 حسابرسی پیشرفته چهارم چهارشنبه 1402/09/01
12 حسابداری بخش عمومی چهارم جمعه 1402/09/03
13 حسابداری مدیریت چهارم جمعه 1402/09/03
14 حسابرسی پیشرفته پنجم چهارشنبه 1402/09/08
15 حسابداری بخش عمومی پنجم جمعه 1402/09/10
16 حسابداری مدیریت پنجم جمعه 1402/09/10
17 حسابرسی پیشرفته ششم چهارشنبه 1402/09/15