لینک کلاس آنلاین


بایگانی رشته روانشناسی بالینی

ردیف عنوان درس جلسه تاریخ مشاهده
1 نظریه های شخصیت اول 1402/02/05
2 روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی اول 1402/02/05  
3 روانشناسی رشد پیشرفته اول 1402/02/06
4 روانشناسی رشد پیشرفته دوم 1402/02/20
5 نظریه های شخصیت دوم 1402/02/26
6 روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی دوم 1402/02/26
7 روانشناسی رشد پیشرفته سوم 1402/02/27
8 نظریه های شخصیت سوم 1402/03/02
9 نظریه های شخصیت چهارم 1402/03/02
10 روانشناسی رشد پیشرفته چهارم 1402/03/03
11 نظریه های شخصیت پنجم 1402/03/09
12 روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی سوم 1402/03/09
13 روانشناسی رشد پیشرفته پنجم 1402/03/10
14 نظریه های شخصیت ششم 1402/03/16
15 روانشناسی رشد پیشرفته ششم 1402/03/17
16 روانشناسی رشد پیشرفته هفتم 1402/03/24
17 نظریه های شخصیت هفتم 1402/03/30
18 روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی چهارم 1402/03/30
19 روانشناسی رشد پیشرفته هشتم 1402/03/31
20 نظریه های شخصیت هشتم 1402/04/06
21 روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی پنجم 1402/04/06
22 روانشناسی رشد پیشرفته نهم 1402/04/07
23 نظریه های شخصیت نهم 1402/04/13
24 روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی ششم 1402/04/13
25 نظریه های شخصیت

دهم

قسمت اول

1402/04/20
26 نظریه های شخصیت

دهم

قسمت دوم

1402/04/20
27 روانشناسی رشد پیشرفته  دهم 1402/04/21
28 نظریه های شخصیت یازدهم 1402/04/27
29 روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی هفتم 1402/04/27
30 روانشناسی رشد پیشرفته یازدهم 1402/04/28
31 نظریه های شخصیت دوازدهم 1402/05/03
32 روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی هشتم 1402/05/03
33 روانشناسی رشد پیشرفته دوازدهم 1402/05/04
34 نظریه های شخصیت سیزدهم 1402/05/10
35 روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی نهم 1402/05/10
36 روانشناسی رشد پیشرفته سیزدهم 1402/05/11
37 روانشناسی رشد پیشرفته چهاردهم 1402/05/18
38 نظریه های شخصیت چهاردهم 1402/05/24
39 نظریه های شخصیت پانزدهم 1402/05/25
40 روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی دهم 1402/05/25
41 روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی یازدهم 1402/05/31
42 روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی دوازدهم 1402/06/03