بایگانی رشته روانشناسی تربیتی بهار  1402

لینک کلاس آنلاین

      

 


بایگانی رشته روانشناسی تربیتی

ردیف عنوان درس جلسه تاریخ مشاهده
1 نظریه های رشد جلسه اول 1402/02/04
2 روانشناسی تربیتی جلسه اول 1402/02/16
3 تعلیم و تربیت در اسلام جلسه اول 1402/02/16
4 نظریه های رشد جلسه دوم 1402/02/18
5 نظریه های رشد جلسه سوم 1402/02/25
6 روانشناسی تربیتی جلسه دوم 1402/02/30
7 تعلیم و تربیت در اسلام جلسه دوم 1402/02/30
8 نظریه های رشد جلسه چهارم 1402/03/01
9 روانشناسی تربیتی جلسه سوم 1402/03/06
10 تعلیم و تربیت در اسلام جلسه سوم 1402/03/06
11 نظریه های رشد جلسه پنجم 1402/03/08
12 روانشناسی تربیتی جلسه چهارم 1402/03/13
13 تعلیم و تربیت در اسلام

جلسه چهارم

قسمت اول

1402/03/13
14 تعلیم و تربیت در اسلام

جلسه چهارم

قسمت دوم

1402/03/13
15 نظریه های رشد جلسه ششم 1402/03/15
16 روانشناسی تربیتی جلسه پنجم 1402/03/20
17 تعلیم و تربیت در اسلام جلسه پنجم 1402/03/20
18 نظریه های رشد جلسه هفتم 1402/03/22
19 روانشناسی تربیتی جلسه ششم 1402/03/27
20 تعلیم و تربیت در اسلام جلسه ششم 1402/03/27
21 نظریه های رشد جلسه هشتم 1402/03/29
22 روانشناسی تربیتی جلسه هفتم 1402/04/03
23 تعلیم و تربیت در اسلام جلسه هفتم 1402/04/03
24 نظریه های رشد جلسه نهم 1402/04/05
25 روانشناسی تربیتی جلسه هشتم 1402/04/10
26 تعلیم و تربیت در اسلام جلسه هشتم 1402/04/10
27 نظریه های رشد جلسه دهم 1402/04/12
28 روانشناسی تربیتی جلسه نهم 1402/04/17
29 تعلیم و تربیت در اسلام جلسه نهم 1402/04/17
30 نظریه های رشد جلسه یازدهم 1402/04/19
31 روانشناسی تربیتی جلسه دهم 1402/04/24
32 تعلیم و تربیت در اسلام جلسه دهم 1402/04/24
33 نظریه های رشد جلسه دوازدهم 1402/05/02
34 نظریه های رشد جلسه سیزدهم 1402/05/09
35 نظریه های رشد جلسه چهاردهم 1402/05/16
36 نظریه های رشد جلسه پانزدهم 1402/05/23
37 نظریه های رشد جلسه شانزدهم 1402/05/30