بایگانی رشته روانشناسی تربیتی پائیز 1402

لینک کلاس آنلاین


بایگانی رشته روانشناسی تربیتی

ردیف

عنوان درس

جلسه

روز

تاریخ

مشاهده

1 نظریه های رشد اول سه شنبه 1402/08/02
2 روانشناسی تربیتی اول دوشنبه 1402/08/08
3 تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته اول دوشنبه 1402/08/08
4 نظریه های رشد دوم سه شنبه 1402/08/09
5   روانشناسی تربیتی دوم دوشنبه 1402/08/15
6 تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته دوم دوشنبه 1402/08/15
7 نظریه های رشد سوم سه شنبه 1402/08/16
8 نظریه های رشد چهارم سه شنبه 1402/08/23
9 روانشناسی تربیتی سوم دوشنبه 1402/08/29
10 تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته سوم دوشنبه 1402/08/29
11 نظریه های رشد پنجم سه شنبه 1402/08/30
12 روانشناسی تربیتی چهارم دوشنبه 1402/09/06
13 تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته چهارم دوشنبه 1402/09/06
14 نظریه های رشد ششم سه شنبه 1402/09/07
15 روانشناسی تربیتی پنجم دوشنبه 1402/09/13
16 تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته پنجم دوشنبه 1402/09/13
17 نظریه های رشد هفتم سه شنبه 1402/09/14