بایگانی رشته روانشناسی عمومی بهار  1402

لینک کلاس آنلاین


بایگانی رشته روانشناسی عمومی

ردیف عنوان درس جلسه تاریخ مشاهده
1 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه اول 1402/02/04
2 روانشناسی عمومی پیشرفته جلسه اول 1402/02/04
3 متون تخصصی جلسه اول 1402/02/07
4 متون تخصصی

جلسه دوم -

قسمت اول

1402/02/14
5 متون تخصصی

جلسه دوم -

قسمت دوم

1402/02/14
6 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه دوم 1402/02/18
7 روانشناسی عمومی پیشرفته جلسه دوم 1402/02/18
8 متون تخصصی جلسه سوم 1402/02/21
9 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه سوم 1402/02/25
10 روانشناسی عمومی پیشرفته جلسه سوم 1402/02/25
11 متون تخصصی جلسه چهارم 1402/02/28
12 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه چهارم 1402/03/01
13 روانشناسی عمومی پیشرفته جلسه چهارم 1402/03/01
14 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه پنجم 1402/03/08
15 روانشناسی عمومی پیشرفته جلسه پنجم 1402/03/08
16 متون تخصصی جلسه پنجم 1402/03/11
17 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه ششم 1402/03/15
18 روانشناسی عمومی پیشرفته جلسه ششم 1402/03/15
19 متون تخصصی جلسه ششم 1402/03/18
20 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه هفتم 1402/03/22
21 روانشناسی عمومی پیشرفته جلسه هفتم 1402/03/22
22 متون تخصصی جلسه هفتم 1402/03/25
23 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه هشتم 1402/03/29
24 روانشناسی عمومی پیشرفته جلسه هشتم 1402/03/29
25 متون تخصصی جلسه هشتم 1402/04/01
26 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه نهم 1402/04/05
27 روانشناسی عمومی پیشرفته جلسه نهم 1402/04/05
26 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه دهم 1402/04/12
25 روانشناسی عمومی پیشرفته جلسه دهم 1402/04/12
26 متون تخصصی جلسه نهم 1402/04/15
27 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه یازدهم 1401/04/19
28 روانشناسی عمومی پیشرفته جلسه یازدهم 1401/04/19
29 متون تخصصی جلسه دهم 1402/04/21
30 متون تخصصی جلسه یازدهم 1402/04/22
31 متون تخصصی جلسه دوازدهم 1402/04/22
32 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه دوازدهم 1402/05/02
33 روانشناسی عمومی پیشرفته جلسه دوازدهم 1402/05/02
34 روانشناسی رشد پیشرفته  جلسه سیزدهم 1402/05/09
35 روانشناسی عمومی پیشرفته جلسه سیزدهم 1402/05/09
36 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه چهاردهم 1402/05/16
37 روانشناسی عمومی پیشرفته جلسه چهاردهم 1402/05/16
38 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه پانزدهم 1402/05/23
39 روانشناسی عمومی پیشرفته جلسه پانزدهم 1402/05/23
40 روانشناسی عمومی پیشرفته جلسه شانزدهم 1402/05/26
41 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه شانزدهم 1402/05/30
42 روانشناسی عمومی پیشرفته جلسه هفدهم 1402/05/30
43 روانشناسی عمومی پیشرفته جلسه هجدهم. 1402/06/02