بایگانی رشته روانشناسی عمومی پائیز 1401

لینک کلاس آنلاین


بایگانی رشته روانشناسی عمومی - پائیز 1401

ردیف عنوان درس جلسه تاریخ مشاهده
1 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه اول 16 آبان
2 روانشناسی عمومی پیشرفته جلسه اول 16 آبان
3 متون تخصصی جلسه اول 19 آبان
4 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه دوم 23 آبان
5 روانشناسی عمومی پیشرفته جلسه دوم 23 آبان
6 متون تخصصی جلسه دوم 26 آبان
7 متون تخصصی جلسه سوم 3 آذر
8 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه سوم 7 آذر
9 روانشناسی عمومی پیشرفته جلسه سوم 7 آذر
10 متون تخصصی جلسه چهارم 10 آذر
11 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه چهارم 14 آذر
12 روان شناسی عمومی پیشرفته جلسه چهارم 14 آذر
13 متون تخصصی

جلسه پنجم

قسمت اول

17 آذر
14 متون تخصصی

جلسه پنجم

قسمت دوم

17 آذر
15 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه پنجم 21 آذر
16 روان شناسی عمومی پیشرفته جلسه پنجم 21 آذر
17 متون تخصصی جلسه ششم 24 آذر
18 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه ششم 28 آذر
19 روان شناسی عمومی پیشرفته جلسه ششم 28 آذر
20 متون تخصصی

جلسه هفتم

قسمت اول

1 دی
21 متون تخصصی

جلسه هفتم

قسمت دوم

1 دی
22 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه هفتم 5 دی
23 روان شناسی عمومی پیشرفته جلسه هفتم 5 دی
24 متون تخصصی جلسه هشتم 8 دی
25 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه هشتم

12دی

26 روان شناسی عمومی پیشرفته جلسه هشتم 12دی
27 متون تخصصی جلسه نهم 15 دی
28 متون تخصصی جلسه دهم 18دی
29 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه نهم 19 دی
30 روان شناسی عمومی پیشرفته جلسه نهم 19 دی
31 متون تخصصی

جلسه یازدهم

قسمت اول

19 دی
32 متون تخصصی

جلسه یازدهم

قسمت دوم

19 دی
33 متون تخصصی

جلسه دوازدهم

قسمت اول

21دی
34 متون تخصصی

جلسه دوازدهم

قسمت دوم

21دی
35 متون تخصصی

جلسه سیزدهم

قسمت اول

22دی
36 متون تخصصی

جلسه سیزدهم

قسمت دوم

22دی
37 متون تخصصی جلسه چهاردهم 23دی
38 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه دهم 26دی
39 روان شناسی عمومی پیشرفته جلسه دهم 26دی
40 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه یازدهم 3 بهمن
41 روان شناسی عمومی پیشرفته جلسه یازدهم 3 بهمن
42 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه دوازدهم 10 بهمن
43 روان شناسی عمومی پیشرفته جلسه دوازدهم 10 بهمن
44 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه سیزدهم 17بهمن
45 روان شناسی عمومی پیشرفته جلسه سیزدهم 17بهمن
46 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه چهاردهم 24 بهمن
47 روان شناسی عمومی پیشرفته جلسه چهاردهم 24 بهمن
48 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه پانزدهم 1 اسفند
49 روان شناسی عمومی پیشرفته جلسه پانزدهم 1 اسفند
50 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه شانزدهم 8اسفند
51 روان شناسی عمومی پیشرفته جلسه شانزدهم 8اسفند
52 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه هفدهم 15اسفند
53 روان شناسی عمومی پیشرفته جلسه هفدهم 22اسفند
54 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه هجدهم 24اسفند
55 روان شناسی عمومی پیشرفته جلسه هجدهم 24اسفند
56 روان شناسی عمومی پیشرفته جلسه نوزدهم 2 شهریور

فایل بارگذاری شده استاد عادل

1 مجموعه فایل ها PDF ---
2 بایگانی ترم گذشته سایت ---