بایگانی رشته روانشناسی عمومی پائیز 1402

لینک کلاس آنلاین


بایگانی رشته روانشناسی عمومی

ردیف

عنوان درس

جلسه

روز

تاریخ

مشاهده

1 روانشناسی رشد پیشرفته اول سه شنبه 1402/08/02
2 روانشناسی عمومی پیشرفته اول سه شنبه 1402/02/02  
3 روانشناسی رشد پیشرفته دوم سه شنبه 1402/08/09
4 روانشناسی عمومی پیشرفته دوم سه شنبه 1402/08/09
5 متون تخصصی اول پنجشنبه 1402/08/11
6 روانشناسی رشد پیشرفته سوم سه شنبه 1402/08/16
7 روانشناسی عمومی پیشرفته سوم سه شنبه 1402/08/16
8 متون تخصصی دوم پنجشنبه 1402/08/18
9 روانشناسی رشد پیشرفته چهارم سه شنبه 1402/08/23
10 روانشناسی عمومی پیشرفته چهارم سه شنبه 1402/08/23
11 متون تخصصی سوم پنجشنبه 1402/08/25
12 روانشناسی رشد پیشرفته پنجم سه شنبه 1402/08/30
13 روانشناسی عمومی پیشرفته پنجم سه شنبه 1402/08/30
14 متون تخصصی چهارم پنجشنبه 1402/09/02
15 روانشناسی رشد پیشرفته ششم سه شنبه 1402/09/07
16 روانشناسی عمومی پیشرفته ششم سه شنبه 1402/09/07
17 متون تخصصی پنجم پنجشنبه 1402/09/09
18 روانشناسی رشد پیشرفته هفتم سه شنبه 1402/09/14
19 روانشناسی عمومی پیشرفته هفتم سه شنبه 1402/09/14