لینک کلاس آنلاین


بایگانی رشته مدیریت بازرگانی

ردیف عنوان درس جلسه تاریخ مشاهده
1 زبان تخصصی مدیریت جلسه اول 1402/02/07
2 نظریه های سازمان و مدیریت جلسه اول 1402/02/08
3 مدیریت استراتژیک پیشرفته جلسه اول 1402/02/08
4 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه اول 1402/02/08
5 زبان تخصصی مدیریت جلسه دوم 1402/02/14
6 نظریه های سازمان و مدیریت جلسه دوم 1402/02/15
7 مدیریت استراتژیک پیشرفته جلسه دوم 1402/02/15
8 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه دوم 1402/02/15
9 زبان تخصصی مدیریت جلسه سوم 1402/02/21
10 نظریه های سازمان و مدیریت جلسه سوم 1402/02/22
11 مدیریت استراتژیک پیشرفته جلسه سوم 1402/02/22
12 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه سوم 1402/02/22
13 زبان تخصصی مدیریت جلسه چهارم 1402/02/29
14 نظریه های سازمان و مدیریت جلسه چهارم 1402/02/29
15 مدیریت استراتژیک پیشرفته جلسه چهارم 1402/02/29
16 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه چهارم 1402/02/29
17 زبان تخصصی مدیریت جلسه پنجم 1402/03/11
18 زبان تخصصی مدیریت جلسه ششم 1402/03/18
19 نظریه های سازمان و مدیریت جلسه پنجم 1402/03/19
20 مدیریت استراتژیک پیشرفته جلسه پنجم 1402/03/19
21 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه پنجم 1402/03/19
22   زبان تخصصی مدیریت جلسه هفتم 1402/03/25
23 نظریه های سازمان و مدیریت جلسه ششم 1402/03/26
24 مدیریت استراتژیک پیشرفته جلسه ششم 1402/03/26
25 زبان تخصصی مدیریت جلسه هشتم 1402/04/01
26 نظریه های سازمان و مدیریت جلسه هفتم 1402/04/02
27 نظریه های سازمان و مدیریت جلسه هشتم 1402/04/09
28 زبان تخصصی مدیریت جلسه نهم 1402/04/15
29 زبان تخصصی مدیریت جلسه دهم 1402/04/20
30 زبان تخصصی مدیریت جلسه یازدهم 1402/04/22
31 زبان تخصصی مدیریت جلسه دوازدهم 1402/04/22

 

فایل بارگذاری شده استاد عادل

1 مجموعه فایل ها PDF ---
2 بایگانی دوره قبل سایت ---