لینک کلاس آنلاین


بایگانی رشته مدیریت دولتی

ردیف عنوان درس جلسه تاریخ مشاهده
1 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه اول 1402/02/08
2 مدیریت منابع انسانی پیشرفته  جلسه اول 1402/02/08
3 اداره امور عمومی در اسلام جلسه اول 1402/02/08
4 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه دوم 1402/02/15
5 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه دوم 1402/02/15
6 اداره امور عمومی در اسلام جلسه دوم 1402/02/15
7 حقوق اساسی جلسه اول 1402/02/17
8 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه سوم 1402/02/22
9 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه سوم 1402/02/22
10 اداره امور عمومی در اسلام جلسه سوم 1402/02/22
11 حقوق اساسی جلسه دوم 1402/02/24
12 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه چهارم 1402/02/29
13 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه چهارم 1402/02/29
14 اداره امور عمومی در اسلام جلسه چهارم 1402/02/29
15 حقوق اساسی جلسه سوم 1402/02/31
16 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه پنجم 1402/03/05
17 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه پنجم 1402/03/05
18 اداره امور عمومی در اسلام جلسه پنجم 1402/03/05
19 حقوق اساسی جلسه چهارم 1402/03/07
20 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه ششم 1402/03/12
21 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه ششم 1402/03/12
22 اداره امور عمومی در اسلام جلسه ششم 1402/03/12
23 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه هفتم 1402/03/19
24 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه هفتم 1402/03/19
25 اداره امور عمومی در اسلام جلسه هفتم 1402/03/19
26 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه هشتم 1402/03/26
27 حقوق اساسی جلسه پنجم 1402/03/28
28 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه نهم 1402/04/02
29 حقوق اساسی جلسه ششم 1402/04/04
30 حقوق اساسی جلسه هفتم 1402/04/11
31 حقوق اساسی جلسه هشتم 1402/04/25