لینک کلاس آنلاین

       نظریه های سازمان و مدیریت (جمعه)         مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (جمعه)          دروس تخصصی گرایش منابع انسانی (دوشنبه ها)


بایگانی رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

ردیف عنوان درس جلسه تاریخ مشاهده
1 نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته جلسه اول 1402/02/08
2 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه اول 1402/02/08
3 نظریه اداره عمومی جلسه اول 1402/02/11
4 نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته جلسه دوم 1402/02/15
5 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه دوم 1402/02/15
6 مدیریت استراتژیک منابع انسانی جلسه اول 1402/02/18
7 نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته جلسه سوم 1402/02/22
8 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه سوم 1402/02/22
9 مدیریت استراتژیک منابع انسانی جلسه دوم 1402/02/25
10 نظریه اداره عمومی جلسه دوم 1402/02/25
11 نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته جلسه چهارم 1402/02/29
12 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه چهارم 1402/02/29
13 مدیریت استراتژیک منابع انسانی جلسه سوم 1402/03/01
14 نظریه اداره عمومی جلسه سوم 1402/03/01
15 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه پنجم 1402/03/05
16 مدیریت استراتژیک منابع انسانی جلسه چهارم 1402/03/08
17 نظریه اداره عمومی جلسه چهارم 1402/03/08
18 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه ششم 1402/03/12
19 مدیریت استراتژیک منابع انسانی جلسه پنجم 1402/03/15
20 نظریه اداره عمومی جلسه پنجم 1402/03/15
21 نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته جلسه پنجم 1402/03/19
22 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه هفتم 1402/03/19
23 مدیریت استراتژیک منابع انسانی جلسه ششم 1402/03/22
24 نظریه اداره عمومی جلسه ششم 1402/03/22
23 نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته جلسه ششم 1402/03/26
24 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه هشتم 1402/03/26
25 مدیریت استراتژیک منابع انسانی جلسه هفتم 1402/03/29
26 نظریه اداره عمومی جلسه هفتم 1402/03/29
27 نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته جلسه هفتم 1402/04/02
28 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه نهم 1402/04/02
29 مدیریت استراتژیک منابع انسانی جلسه هشتم 1402/04/05
30 نظریه اداره عمومی جلسه هشتم 1402/04/05
31 نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته جلسه هشتم 1402/04/09