بایگانی رشته مدیریت دولتی پائیز 1401

لینک کلاس آنلاین


بایگانی رشته مدیریت دولتی - پائیز 1401

ردیف عنوان درس جلسه تاریخ مشاهده
1 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه اول 13 ابان
2 مدیریت منابع انسانی پیشرفته  جلسه اول 13 آبان
3 اداره امور عمومی در اسلام جلسه اول 13 آبان
4 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه دوم 20 آبان
5 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه دوم 20 آبان
6 اداره امور عمومی در اسلام جلسه دوم 20 آبان
7 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه سوم 27 آبان
8 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه سوم 27 آبان
9 اداره امور عمومی در اسلام جلسه سوم 27 آبان
10 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه چهارم 11 آذر
11 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه چهارم 11 آذر
12 اداره امور عمومی در اسلام جلسه چهارم 11 آذر
13 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه پنجم 18 آذر
14 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه ششم 25 آذر
15 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه پنجم 25 آذر
16 اداره امور عمومی در اسلام جلسه پنجم 25 آذر
17 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه هفتم 9 دی
18 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه ششم 9 دی
19 اداره امور عمومی در اسلام جلسه ششم 9 دی
20 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه هشتم 16 دی
21 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه هفتم 16 دی
22 اداره امور عمومی در اسلام جلسه هفتم 16 دی
23 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

جلسه نهم

23 دی
24 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

جلسه دهم

23 دی
25 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه هشتم 23 دی
26 اداره امور عمومی در اسلام جلسه هشتم 23 دی
27 حقوق اساسی جلسه اول 31اردیبهشت
28 حقوق اساسی جلسه دوم 7خرداد
29 حقوق اساسی جلسه سوم 28خرداد
30 حقوق اساسی جلسه چهارم 4تیر
31 حقوق اساسی جلسه پنجم 11تیر
32 حقوق اساسی جلسه ششم 25 تیر