لینک کلاس آنلاین


بایگانی رشته مدیریت رسانه

ردیف عنوان درس جلسه تاریخ مشاهده
1 ارتباطات بین المللی و میان فرهنگی اول 1402/02/13
2 سیاست گذاری رسانه ای اول 1402/02/13
3 منابع انسانی در صنایع خلاق اول 1402/02/16
4 ارتباطات بین المللی و میان فرهنگی دوم 1402/02/20
5 سیاست گذاری رسانه ای دوم 1402/02/20
6 مبانی مدیریت رسانه اول 1402/02/23
7 منابع انسانی در صنایع خلاق دوم 1402/02/23
8 ارتباطات بین المللی و میان فرهنگی سوم 1402/02/27
9 سیاست گذاری رسانه ای سوم 1402/02/27
10 مبانی مدیریت رسانه دوم 1402/02/30
11 منابع انسانی در صنایع خلاق سوم 1402/02/30
12 ارتباطات بین المللی و میان فرهنگی چهارم 1402/03/03
13 سیاست گذاری رسانه ای چهارم 1402/03/03
14 مبانی مدیریت رسانه سوم 1402/03/06
15 منابع انسانی در صنایع خلاق چهارم 1402/03/06
16 ارتباطات بین المللی و میان فرهنگی پنجم 1402/03/10
17 سیاست گذاری رسانه ای پنجم 1402/03/10
18 مبانی مدیریت رسانه چهارم 1402/03/13
19 منابع انسانی در صنایع خلاق پنجم 1402/03/13
20 ارتباطات بین المللی و میان فرهنگی / سیاست گذاری رسانه ای ششم 1402/03/17
21 مبانی مدیریت رسانه پنجم 1402/03/20
22 منابع انسانی در صنایع خلاق ششم 1402/03/20
23 ارتباطات بین المللی و میان فرهنگی / سیاست گذاری رسانه ای هفتم 1402/03/24
24 مبانی مدیریت رسانه ششم 1402/03/27
25 منابع انسانی در صنایع خلاق هفتم 1402/03/27
26 مبانی مدیریت رسانه هفتم 1402/04/03
27 منابع انسانی در صنایع خلاق هشتم 1402/04/03
28 ارتباطات بین المللی و میان فرهنگی / سیاست گذاری رسانه ای هشتم 1402/04/07