لینک کلاس آنلاین


بایگانی رشته مدیریت فناوری اطلاعات

ردیف عنوان درس جلسه تاریخ مشاهده
1 مبانی و زیر ساخت فناوری اطلاعات|مدیریت های پروژه فناوری اطلاعات|مبانی مدیریت دانش اول 1402/03/04
2 مبانی و زیر ساخت فناوری اطلاعات دوم 1402/03/04
3 مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات دوم 1402/03/04
4 مبانی مدیریت دانش دوم 1402/03/04
5 سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی اول 1402/03/05
6 مبانی و زیر ساخت فناوری اطلاعات سوم 1402/03/11
7 مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات سوم 1402/03/11
8 مبانی مدیریت دانش سوم 1402/03/11
9 سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی دوم 1402/03/12
10 مبانی و زیر ساخت فناوری اطلاعات چهارم 1402/03/18
11 مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات چهارم 1402/03/18
12 مبانی مدیریت دانش چهارم 1402/03/18
13 سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی سوم 1402/03/19
14 مبانی و زیر ساخت فناوری اطلاعات پنجم 1402/03/25
15 مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات پنجم 1402/03/25
16 مبانی مدیریت دانش پنجم 1402/03/25
17 سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی چهارم 1402/03/26
18 مبانی و زیر ساخت فناوری اطلاعات ششم 1402/04/01
19 مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات ششم 1402/04/01
20 مبانی مدیریت دانش ششم 1402/04/01
21 سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی پنجم 1402/04/02
22 مبانی و زیر ساخت فناوری اطلاعات هفتم 1402/04/23
23 مبانی مدیریت دانش هفتم 1402/04/23
24 مبانی و زیر ساخت فناوری اطلاعات هشتم 1402/05/19
25 سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی ششم 1402/05/27