لینک کلاس آنلاین


بایگانی رشته مدیریت کسب و کار کلیه گرایش ها

ردیف عنوان درس جلسه تاریخ مشاهده
1 زبان تخصصی مدیریت جلسه اول 1402/02/07
2 مدیریت استراتژیک پیشرفته جلسه اول 1402/02/08
3 نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته جلسه اول 1402/02/08
4 زبان تخصصی مدیریت جلسه دوم 1402/02/14
5 مدیریت استراتژیک پیشرفته جلسه دوم 1402/02/15
6 نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته جلسه دوم 1402/02/15
7 زبان تخصصی مدیریت جلسه سوم 1402/02/21
8 مدیریت استراتژیک پیشرفته جلسه سوم 1402/02/22
9 نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته جلسه سوم 1402/02/22
10 زبان تخصصی مدیریت جلسه چهارم 1402/02/28
11 مدیریت استراتژیک پیشرفته جلسه چهارم 1402/02/29
12 نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته جلسه چهارم 1402/02/29
13 زبان تخصصی مدیریت جلسه پنجم 1402/03/11
14 زبان تخصصی مدیریت جلسه ششم 1402/03/18
15 مدیریت استراتژیک پیشرفته جلسه پنجم 1402/03/19
16 نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته جلسه پنجم 1402/03/19
17 زبان تخصصی مدیریت جلسه هفتم 1402/03/25
18 مدیریت استراتژیک پیشرفته جلسه ششم 1402/03/26
19 نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته جلسه ششم 1402/03/26
20 زبان تخصصی مدیریت جلسه هشتم 1402/04/01
21 مدیریت استراتژیک پیشرفته جلسه هفتم 1402/04/02
22 نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته جلسه هفتم 1402/04/02
23 مدیریت استراتژیک پیشرفته جلسه هشتم 1402/04/09
24 نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته جلسه هشتم 1402/04/09
25 زبان تخصصی مدیریت جلسه نهم 1402/04/15
26 زبان تخصصی مدیریت جلسه دهم 1402/04/20
27 زبان تخصصی مدیریت جلسه یازدهم 1402/04/22
28 زبان تخصصی مدیریت جلسه دوازدهم 1402/04/22

فایل بارگذاری شده استاد عادل

1 مجموعه فایل ها PDF ---
2 بایگانی دوره قبل سایت ---