بایگانی رشته مدیریت کسب و کار پائیز 1401

لینک کلاس آنلاین


بایگانی رشته مدیریت کسب و کار کلیه گرایش ها

ردیف عنوان درس جلسه تاریخ مشاهده
1 مدیریت استراتژیک پیشرفته جلسه اول 13 آبان
2 نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته جلسه اول 13آبان
3 زبان تخصصی مدیریت جلسه اول 19 آبان
4 مدیریت استراتژیک پیشرفته جلسه دوم 20 آبان
5 نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته جلسه دوم 20 آبان
6 زبان تخصصی مدیریت جلسه دوم 26 آبان
7 مدیربت استراتژیک پیشرفته جلسه سوم 27 آبان
8 نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته جلسه سوم 27 آبان
9 زبان تخصصی مدیریت جلسه سوم 3 آذر
10 زبان تخصصی مدیریت

جلسه چهارم

قسمت اول

10 آذر
11 زبان تخصصی مدیریت

جلسه چهارم

قسمت دوم

10 آذر
12 مدیریت استراتژیک پیشرفته جلسه چهارم 11 آذر
13 نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته جلسه چهارم 11 آذر
14 زبان تخصصی مدیریت جلسه پنجم 17 آذر
15 مدیریت استراتژیک پیشرفته جلسه پنجم 18 آذر
16 نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته جلسه پنجم 18 آذر
17 زبان تخصصی مدیریت

جلسه ششم

قسمت اول

24 آذر
18 زبان تخصصی مدیریت

جلسه ششم

قسمت دوم

24 آذر
19 مدیریت استراتژیک پیشرفته جلسه ششم 25 آذر
20 نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته جلسه ششم 25 آذر
21 زبان تخصصی مدیریت جلسه هفتم 1 دی
22 زبان تخصصی مدیریت

جلسه هشتم

قسمت اول

8 دی
23 زبان تخصصی مدیریت

جلسه هشتم

قسمت دوم

8 دی
24 زبان تخصصی مدیریت

جلسه هشتم

قسمت سوم

8 دی
25 مدیریت استراتژیک پیشرفته جلسه هفتم 9 دی
26 نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته جلسه هفتم 9 دی
27 زبان تخصصی مدیریت

جلسه نهم

قسمت اول

15 دی
28 زبان تخصصی مدیریت

جلسه نهم

قسمت دوم

15 دی
29 زبان تخصصی مدیریت

جلسه نهم

قسمت سوم

15 دی
30 زبان تخصصی مدیریت

جلسه نهم

قسمت چهارم

15 دی
31 مدیریت استراتژیک پیشرفته جلسه هشتم 16 دی
32 نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته جلسه هشتم 16 دی
33 زبان تخصصی مدیریت

جلسه  دهم

قسمت اول

16 دی
34 زبان تخصصی مدیریت

جلسه دهم

قسمت دوم

16 دی
42 زبان تخصصی مدیریت

جلسه یازدهم

قسمت اول

23 دی
43 زبان تخصصی مدیریت

جلسه یازدهم

قسمت دوم

23 دی
44 زبان تخصصی مدیریت

جلسه یازدهم

قسمت سوم

23 دی
45 زبان تخصصی مدیریت

جلسه یازدهم

قسمت چهارم

23 دی
46 زبان تخصصی مدیریت

جلسه یازدهم

قسمت پنجم

23 دی
47 زبان تخصصی مدیریت

جلسه یازدهم

قسمت ششم

23 دی
48 زبان تخصصی مدیریت

جلسه یازدهم

قسمت هفتم

23 دی
49 مدیریت استراتژیک پیشرفته

جلسه نهم

قسمت اول

23دی
50 مدیریت استراتژیک پیشرفته

جلسه نهم

قسمت دوم

23 دی
51 مدیریت استراتژیک پیشرفته

جلسه نهم

قسمت سوم

23 دی

 

فایل بارگذاری شده استاد عادل

1 مجموعه فایل ها PDF ---
2 بایگانی دوره قبل سایت ---