بایگانی رشته مدیریت کسب و کار پائیز 1402

لینک کلاس آنلاین


بایگانی رشته مدیریت کسب و کار

ردیف

عنوان درس

جلسه

روز

تاریخ

مشاهده

1 مدیریت استراتژیک پیشرفته اول جمعه 1402/08/05
2 نظریه های سازمان و مدیریت اول جمعه 1402/08/05
3 زبان تخصصی مدیریت اول پنجشنبه 1402/08/11
4 زبان تخصصی مدیریت دوم پنجشنبه 1402/08/18
5 مدیریت استراتژیک پیشرفته دوم جمعه 1402/08/19
6 نظریه های سازمان و مدیریت دوم جمعه 1402/08/19
7 زبان تخصصی مدیریت سوم پنجشنبه 1402/08/25
8 مدیریت استراتژیک پیشرفته سوم جمعه 1402/08/26
9 نظریه های سازمان و مدیریت سوم جمعه 1402/08/26
10 زبان تخصصی مدیریت چهارم پنجشنبه 1402/09/02
11 مدیریت استراتژیک پیشرفته چهارم جمعه 1402/09/03
12 نظریه های سازمان و مدیریت چهارم جمعه 1402/09/03
13 زبان تخصصی مدیریت

پنجم

قسمت اول

پنجشنبه 1402/09/09
14 زبان تخصصی مدیریت

پنجم

قسمت دوم

پنجشنبه 1402/09/09
15 مدیریت استراتژیک پیشرفته پنجم جمعه 1402/09/10
16 نظریه های سازمان و مدیریت پنجم جمعه 1402/09/10