لینک کلاس آنلاین


بایگانی رشته مشاوره 

ردیف عنوان درس جلسه تاریخ مشاهده
1 هدایت و مشورت در اسلام اول 1402/02/10
2 آمار استنباطی اول 1402/02/17
3 هدایت و مشورت در اسلام دوم 1402/02/17
4 نظریه های روان درمانی اول 1402/02/20
5 آمار استنباطی دوم 1402/02/24
6 نظریه های روان درمانی دوم 1402/02/27
7 آمار استنباطی سوم 1402/02/31
8 نظریه های روان درمانی سوم 1402/03/03
9 آمار استنباطی چهارم 1402/03/07
10 هدایت و مشورت در اسلام سوم 1402/03/07
11 نظریه های روان درمانی چهارم 1402/03/10
12 نظریه های روان درمانی پنجم 1402/03/17
13 هدایت و مشورت در اسلام چهارم 1402/03/21
14 نظریه های روان درمانی ششم 1402/03/24
15 آمار استنباطی پنجم 1402/03/28
16 هدایت و مشورت در اسلام پنجم 1402/03/28
17 نظریه های روان درمانی هفتم 1402/03/31
18 آمار استنباطی ششم 1402/04/04
19 هدایت و مشورت در اسلام ششم 1402/04/04
20 نظریه های روان درمانی هشتم 1402/04/07
21 هدایت و مشورت در اسلام هفتم 1402/04/11
22 نظریه های روان درمانی نهم 1402/04/21
23 آمار استنباطی هفتم 1402/04/25
24 هدایت و مشورت در اسلام هشتم 1402/04/25
25 نظریه های روان درمانی دهم 1402/04/28
26 آمار استنباطی هشتم 1402/05/01
27 هدایت و مشورت در اسلام نهم 1402/05/01
28 نظریه های روان درمانی یازدهم 1402/05/04
29 هدایت و مشورت در اسلام دهم-قسمت اول 1402/05/08
30 هدایت و مشورت در اسلام دهم-قسمت دوم 1402/05/08
31 آمار استنباطی نهم 1402/05/08
32 نظریه های روان درمانی دوازدهم 1402/05/11
33 نظریه های روان درمانی سیزدهم 1402/05/18