لینک کلاس آنلاین


بایگانی رشته مهندسی صنایع مدیریت مهندسی

ردیف عنوان درس جلسه تاریخ مشاهده
1 نظریه های تصمیم گیری اول 1402/02/20
2 نظریه های تصمیم گیری دوم 1402/02/27
3 نظریه های تصمیم گیری سوم 1402/03/03
4 مدیریت نوآوری استراتژیک اول 1402/03/03
5 مدیریت نوآوری استراتژیک دوم 1402/03/10
6 مدیریت نوآوری استراتژیک سوم 1402/03/24
7 نظریه های تصمیم گیری چهارم 1402/03/31
8 مدیریت نوآوری استراتژیک چهارم 1402/03/31
9 نظریه های تصمیم گیری پنجم 1402/04/07
10 نظریه های تصمیم گیری ششم 1402/04/21
11 مدیریت نوآوری استراتژیک پنجم 1402/04/28