لینک کلاس آنلاین


بایگانی رشته مهندسی عمران مدیریت ساخت

ردیف عنوان درس جلسه تاریخ مشاهده
1 مدیریت و مقررات پیمان اول 1402/02/17
2 مدیریت پروژه اول 1402/02/19
3 مدیریت و مقررات پیمان دوم 1402/02/24
4 مدیریت و مقررات پیمان سوم 1402/02/31
5 مدیریت پروژه دوم 1402/03/02
6 مدیریت مالی و حسابداری اول 1402/03/02
7 مدیریت مالی و حسابداری دوم 1402/03/09
8 مدیریت و مقررات پیمان چهارم 1402/03/21
9 مدیریت و مقررات پیمان پنجم 1402/03/28
10 مدیریت پروژه سوم 1402/03/30
11 مدیریت مالی و حسابداری سوم 1402/03/30
12 مدیریت و مقررات پیمان ششم 1402/04/04
13 مدیریت پروژه چهارم 1402/04/06
14 مدیریت مالی و حسابداری چهارم 1402/04/06
15 مدیریت و مقررات پیمان هفتم 1402/04/11
16 مدیریت پروژه پنجم 1402/04/13
17 مدیریت پروژه ششم 1402/04/20
18 مدیریت پروژه هفتم 1402/04/25