بایگانی رشته مهندسی معماری پائیز 1401

لینک کلاس آنلاین

     

     حکمت هنر اسلامی                     دروس تخصصی مهندسی معماری


بایگانی رشته مهندسی معماری - پائیز 1401

ردیف عنوان درس جلسه تاریخ مشاهده
1 حکمت هنر اسلامی جلسه اول 14 آبان
2 روانشناسی محیط جلسه اول 19 آبان
3 روانشناسی محیط جلسه دوم 19 آبان
4 حکمت هنر اسلامی

جلسه دوم

قسمت اول

21 آبان
5 حکمت هنر اسلامی

جلسه دوم

قسمت دوم

21 آبان
6 حکمت هنر اسلامی جلسه سوم 28 آبان
7 حکمت هنر اسلامی جلسه چهارم 5 آذر
8 دروس مهندسی معماری جلسه سوم 7 آذر
9 روانشناسی محیط

جلسه چهارم

قسمت اول

10 آذر
10 روانشناسی محیط

جلسه چهارم

قسمت دوم

10 آذر
11 حکمت هنر اسلامی جلسه پنجم 12 آذر
12 روانشناسی محیط جلسه پنجم 17 آذر
13 حکمت هنر اسلامی جلسه ششم 19 آذر
14 روانشناسی محیط جلسه ششم 24 آذر
15 حکمت هنر اسلامی جلسه هفتم 26 آذر
16 روانشناسی محیط جلسه هفتم 1 دی
17 حکمت هنر اسلامی جلسه هشتم 3 دی
18 حکمت هنر اسلامی جلسه نهم 10 دی
19 روانشناسی محیط جلسه هشتم 15 دی
20 حکمت هنر اسلامی جلسه دهم 17دی
21 حکمت هنر اسلامی جلسه یازدهم 24 دی
22 حکمت هنر اسلامی جلسه دوازدهم 1 بهمن
23 روانشناسی محیط جلسه نهم 13بهمن