لینک کلاس آنلاین


بایگانی رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

ردیف عنوان درس جلسه تاریخ مشاهده
1 سیستم های عامل پیشرفته اول 1402/02/10
2 پایگاه داده پیشرفته اول 1402/02/12
3 سیستم های عامل پیشرفته دوم 1402/02/17
4 پایگاه داده پیشرفته دوم 1402/02/19
5 الگوریتم پیشرفته اول 1402/02/20
6 سیستم های عامل پیشرفته سوم 1402/02/24
7 سیستم های عامل پیشرفته چهارم 1402/02/31
8 پایگاه داده پیشرفته سوم 1402/03/02
9 سیستم های عامل پیشرفته پنجم 1402/03/07
10 پایگاه داده پیشرفته چهارم 1402/03/16
11 سیستم های عامل پیشرفته ششم 1402/03/21
12 پایگاه داده پیشرفته پنجم 1402/03/23
13 سیستم های عامل پیشرفته هفتم 1402/03/28
14 پایگاه داده پیشرفته ششم 1402/03/30
15 سیستم های عامل پیشرفته هشتم 1402/04/04
16 سیستم های عامل پیشرفته نهم 1402/04/11
17 پایگاه داده پیشرفته هفتم 1402/04/13
18 پایگاه داده پیشرفته هشتم 1402/04/20
19 پایگاه داده پیشرفته نهم 1402/04/27
20 سیستم های عامل پیشرفته دهم 1402/05/01
21 پایگاه داده پیشرفته دهم 1402/05/03