بایگانی رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار پائیز 1401

لینک کلاس آنلاین


بایگانی رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار - پائیز 1401

ردیف عنوان درس جلسه تاریخ مشاهده
1 سیستم های عامل پیشرفته اول 29 آبان
2 سیستم های عامل پیشرفته دوم 6 آذر
3 سیستم های عامل پیشرفته سوم 13 آذر
4 الگوریتم پیشرفته اول 16 آذر
5 پایگاه داده پیشرفته اول 16 آذر
6 سیستم های عامل پیشرفته چهارم 23 آذر
7 سیستم های عامل پیشرفته پنجم 27 آذر
8 پایگاه داده پیشرفته دوم 29 آذر
9 الگوریتم پیشرفته دوم 30 آذر
10 سیستم های عامل پیشرفته ششم 4 دی
11 الگوریتم پیشرفته سوم 7 دی
12 سیستم های عامل پیشرفته هفتم 13 دی
13 پایگاه داده پیشرفته سوم 13 دی
14 الگوریتم پیشرفته چهارم 14 دی
15 سیستم های عامل پیشرفته هشتم 18دی
16 پایگاه داده پیشرفته چهارم 20دی
17 الگوریتم پیشرفته پنجم 21دی
18 سیستم های عامل پیشرفته نهم 25 دی
19 پایگاه داده پیشرفته پنجم 27دی
20 الگوریتم پیشرفته ششم 28دی
21 پایگاه داده پیشرفته ششم 4 بهمن
22 الگوریتم پیشرفته هفتم 5 بهمن
23 الگوریتم پیشرفته هشتم 12 بهمن
24 پایگاه داده پیشرفته هفتم 18بهمن
25 الگوریتم پیشرفته نهم 19بهمن
26 پایگاه داده پیشرفته هشتم 25بهمن
27 الگوریتم پیشرفته دهم 26بهمن
28 پایگاه داده پیشرفته نهم 2 اسفند
29 پایگاه داده پیشرفته دهم 16اسفند
30 پایگاه داده پیشرفته یازدهم 21اسفند