لینک کلاس آنلاین


بایگانی رشته پژوهش هنر

ردیف عنوان درس جلسه تاریخ مشاهده
1 حکمت هنر اسلامی حلسه اول 1402/02/09
2 اسطوره و هنر / جامعه شناسی هنر جلسه اول 1402/02/13
3 حکمت هنر اسلامی جلسه دوم 1402/02/16
4 اسطوره و هنر / جامعه شناسی هنر جلسه دوم 1402/02/20
5 حکمت هنر اسلامی جلسه سوم 1402/02/23
6 اسطوره و هنر / جامعه شناسی هنر جلسه سوم 1402/02/27
7 حکمت هنر اسلامی جلسه چهارم 1402/02/30
8 اسطوره و هنر / جامعه شناسی هنر جلسه چهارم 1402/03/03
9 حکمت هنر اسلامی جلسه پنجم 1402/03/06
10 جامعه شناسی هنر جلسه پنجم 1402/03/10
11 حکمت هنر اسلامی جلسه ششم 1402/03/13
12 اسطوره و هنر جلسه پنجم 1402/03/17
13 حکمت هنر اسلامی جلسه هفتم 1402/03/20
14 جامعه شناسی هنر جلسه ششم 1402/03/24
15 حکمت هنر اسلامی جلسه هشتم 1402/03/27
16 اسطوره و هنر جلسه ششم 1402/03/31
17 جامعه شناسی هنر جلسه هفتم 1402/04/21
18 اسطوره و هنر جلسه هفتم 1402/04/28
19 جامعه شناسی هنر/ اسطوره و هنر جلسه هشتم 1402/05/18