لینک کلاس آنلاین


بایگانی رشته ژنتیک

ردیف عنوان درس جلسه تاریخ مشاهده
1 ژنتیک سرطان جلسه اول 1402/02/15
2 ژنتیک مولکولی جلسه اول 1402/02/21
3 ژنتیک انسانی تکمیلی جلسه اول 1402/02/21
4 ژنتیک سرطان جلسه دوم 1402/02/22
5 ژنتیک مولکولی جلسه دوم 1402/02/28
6 ژنتیک سرطان جلسه سوم 1402/02/29
7 ژنتیک مولکولی

جلسه سوم

قسمت اول

1402/03/04
8 ژنتیک مولکولی

جلسه سوم

قسمت دوم

1402/03/04
9 ژنتیک انسانی تکمیلی جلسه دوم 1402/03/04
10 ژنتیک سرطان جلسه چهارم 1402/03/04
11 ژنتیک مولکولی

جلسه چهارم

قسمت اول

1402/03/11
12 ژنتیک مولکولی

جلسه چهارم

قسمت دوم

1402/03/11
13 ژنتیک انسانی تکمیلی جلسه سوم 1402/03/11
14 ژنتیک سرطان جلسه پنجم 1402/03/12
15 ژنتیک مولکولی جلسه پنجم 1402/03/18
16 ژنتیک انسانی تکمیلی جلسه چهارم 1402/03/18
17 ژنتیک سرطان جلسه ششم 1402/03/19
18 ژنتیک مولکولی جلسه ششم 1402/03/25
19 ژنتیک انسانی تکمیلی جلسه پنجم 1402/03/25
20 ژنتیک سرطان جلسه هفتم 1402/03/26
21 ژنتیک مولکولی جلسه هفتم 1402/04/01
22 ژنتیک انسانی تکمیلی جلسه ششم 1402/04/01
23 ژنتیک سرطان جلسه هشتم 1402/04/02
24 ژنتیک سرطان جلسه نهم 1402/04/09
25 ژنتیک مولکولی جلسه هشتم 1402/04/15
26 ژنتیک انسانی تکمیلی جلسه هفتم 1402/04/15
27 ژنتیک انسانی تکمیلی

جلسه هشتم

قسمت اول

1402/04/16
28 ژنتیک انسانی تکمیلی

جلسه هشتم

قسمت دوم

1402/04/16
29 مهندسی ژنتیک جلسه اول 1402/04/22
30 ژنتیک انسانی تکمیلی جلسه نهم 1402/04/22
31 مهندسی ژنتیک جلسه دوم 1402/04/29
32 مهندسی ژنتیک جلسه سوم 1402/05/19
33 مهندسی ژنتیک جلسه چهارم 1402/05/26
34 مهندسی ژنتیک جلسه پنجم 1402/06/02
35 مهندسی ژنتیک جلسه ششم 1402/06/09
36 مهندسی ژنتیک جلسه هفتم 1402/06/16
37 مهندسی ژنتیک

جلسه هشتم

قسمت اول

1402/06/23
38 مهندسی ژنتیک

جلسه هشتم

قسمت دوم

1402/06/23
39 مهندسی ژنتیک جلسه نهم 1402/06/23
40 مهندسی ژنتیک جلسه دهم 1402/06/23