بایگانی کلاسهای الکترونیکی رشته آموزش زبان انگلیسی

بایگانی رشته آموزش زبان انگلیسی - بهار 1401

1. سنجش و ارزشیابی زبان

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 سنجش و ارزشیابی زبان جلسه اول
2 سنجش و ارزشیابی زبان جلسه دوم
3 سنجش و ارزشیابی زبان جلسه سوم
4 سنجش و ارزشیابی زبان جلسه چهارم
5 سنجش و ارزشیابی زبان جلسه پنجم
6 سنجش و ارزشیابی زبان جلسه ششم
7 سنجش و ارزشیابی زبان جلسه هفتم
8 سنجش و ارزشیابی زبان جلسه هشتم

2. اصول و روش تدریس زبانهای خارجی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 اصول و روش تدریس زبانهای خارجی جلسه اول
2 اصول و روش تدریس زبانهای خارجی جلسه دوم
3 اصول و روش تدریس زبانهای خارجی جلسه سوم
4 اصول و روش تدریس زبانهای خارجی جلسه چهارم
5 اصول و روش تدریس زبانهای خارجی جلسه پنجم
6 اصول و روش تدریس زبانهای خارجی جلسه ششم
7 اصول و روش تدریس زبانهای خارجی جلسه هفتم

3. درآمدی بر تحلیل گفتمان

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 درآمدی بر تحلیل گفتمان جلسه اول
2 درآمدی بر تحلیل گفتمان جلسه دوم
3 درآمدی بر تحلیل گفتمان جلسه سوم
4 درآمدی بر تحلیل گفتمان جلسه چهارم
5 درآمدی بر تحلیل گفتمان جلسه پنجم
6 درآمدی بر تحلیل گفتمان جلسه ششم
7 درآمدی بر تحلیل گفتمان جلسه هفتم
8 درآمدی بر تحلیل گفتمان جلسه هشتم
9 درآمدی بر تحلیل گفتمان جلسه نهم

4. زبان شناسی در آموزش زبان

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 زبان شناسی در آموزش زبان جلسه اول
2 زبان شناسی در آموزش زبان جلسه دوم
3 زبان شناسی در آموزش زبان جلسه سوم
4 زبان شناسی در آموزش زبان جلسه چهارم
5 زبان شناسی در آموزش زبان جلسه پنجم
6 زبان شناسی در آموزش زبان جلسه ششم
7 زبان شناسی در آموزش زبان جلسه هفتم
8 زبان شناسی در آموزش زبان جلسه هشتم
9 زبان شناسی در آموزش زبان جلسه نهم
10 زبان شناسی در آموزش زبان جلسه دهم

 

 

 

 

 


بایگانی رشته آموزش زبان انگلیسی - سال 1400

1. سنجش و ارزشیابی زبان

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 سنجش و ارزشیابی زبان جلسه اول
2 سنجش و ارزشیابی زبان جلسه دوم - سوم
3 سنجش و ارزشیابی زبان جلسه چهارم
4 سنجش و ارزشیابی زبان جلسه پنجم
5 سنجش و ارزشیابی زبان جلسه ششم
6 سنجش و ارزشیابی زبان جلسه هفتم
7 سنجش و ارزشیابی زبان جلسه هشتم
8 سنجش و ارزشیابی زبان جلسه نهم

2. اصول و روش تدریس زبانهای خارجی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 اصول و روش تدریس زبانهای خارجی جلسه اول
2 اصول و روش تدریس زبانهای خارجی جلسه دوم
3 اصول و روش تدریس زبانهای خارجی جلسه سوم
4 اصول و روش تدریس زبانهای خارجی جلسه چهارم
5 اصول و روش تدریس زبانهای خارجی جلسه پنجم
6 اصول و روش تدریس زبانهای خارجی جلسه ششم
7 اصول و روش تدریس زبانهای خارجی جلسه هفتم

3. درآمدی بر تحلیل گفتمان

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 درآمدی بر تحلیل گفتمان جلسه اول
2 درآمدی بر تحلیل گفتمان جلسه دوم
3 درآمدی بر تحلیل گفتمان جلسه سوم
4 درآمدی بر تحلیل گفتمان جلسه چهارم
5 درآمدی بر تحلیل گفتمان جلسه پنجم
6 درآمدی بر تحلیل گفتمان جلسه ششم
7 درآمدی بر تحلیل گفتمان جلسه هفتم
8 درآمدی بر تحلیل گفتمان جلسه هشتم
9 درآمدی بر تحلیل گفتمان جلسه نهم
10 درآمدی بر تحلیل گفتمان جلسه دهم

4. زبان شناسی در آموزش زبان

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 زبان شناسی در آموزش زبان جلسه اول
2 زبان شناسی در آموزش زبان جلسه دوم
3 زبان شناسی در آموزش زبان جلسه سوم
4 زبان شناسی در آموزش زبان جلسه چهارم
5 زبان شناسی در آموزش زبان جلسه پنجم
6 زبان شناسی در آموزش زبان جلسه ششم
7 زبان شناسی در آموزش زبان جلسه هفتم
8 زبان شناسی در آموزش زبان جلسه هشتم