بایگانی کلاسهای الکترونیکی رشته حقوق خصوصی

بایگانی رشته حقوق خصوصی - 1401

1. آئین دادرسی مدنی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 آئین دادرسی مدنی جلسه اول
2 آئین دادرسی مدنی جلسه دوم
3 آئین دادرسی مدنی جلسه سوم
4 آئین دادرسی مدنی جلسه چهارم
5 آئین دادرسی مدنی جلسه پنجم
6 آئین دادرسی مدنی جلسه ششم

2. حقوق تجارت

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 حقوق تجارت جلسه اول
2 حقوق تجارت جلسه دوم
3 حقوق تجارت جلسه سوم
4 حقوق تجارت جلسه چهارم
5 حقوق تجارت جلسه پنجم
6 حقوق تجارت جلسه ششم

3. داوریهای بین المللی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 داوریهای بین المللی جلسه اول
2 داوریهای بین المللی جلسه دوم
3 داوریهای بین المللی جلسه سوم
4 داوریهای بین المللی جلسه چهارم
5 داوریهای بین المللی جلسه پنجم
6 داوریهای بین المللی جلسه ششم

4. حقوق مدنی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا

 

 

 

 

 

 بایگانی رشته حقوق خصوصی دوره قبل - 1399

1. آئین دادرسی مدنی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 آئین دادرسی مدنی جلسه اول
2 آئین دادرسی مدنی جلسه دوم
3 آئین دادرسی مدنی جلسه سوم و چهارم
4 آئین دادرسی مدنی جلسه پنجم و ششم
5 آئین دادرسی مدنی جلسه هفتم
6 آئین دادرسی مدنی جلسه هشتم
7 آئین دادرسی مدنی جلسه نهم
8 آئین دادرسی مدنی جلسه دهم
9 آئین دادرسی مدنی جلسه یازدهم
10 آئین دادرسی مدنی جلسه دوازدهم
11 آئین دادرسی مدنی جلسه سیزدهم
12 آئین دادرسی مدنی جلسه چهاردهم
13 آئین دادرسی مدنی جلسه پانزدهم
14 آئین دادرسی مدنی جلسه شانزدهم
15 آئین دادرسی مدنی جلسه هفدهم

2. حقوق تجارت

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 حقوق تجارت جلسه اول
2 حقوق تجارت جلسه دوم
3 حقوق تجارت جلسه سوم و چهارم
4 حقوق تجارت جلسه پنجم
5 حقوق تجارت جلسه ششم
6 حقوق تجارت جلسه هفتم
7 حقوق تجارت جلسه هشتم
8 حقوق تجارت جلسه نهم
9 جزوه حقوق تجارت جزوه استاد

3. داوریهای بین المللی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 داوریهای بین المللی جلسه اول
2 داوریهای بین المللی جلسه دوم
3 داوریهای بین المللی - حقوق مدنی جلسه سوم
4 داوریهای بین المللی جلسه چهارم
5 داوریهای بین المللی جلسه پنجم
6 داوریهای بین المللی جلسه ششم
7 داوریهای بین المللی جلسه هفتم
8 داوریهای بین المللی جلسه هشتم
فایل جزوه داوریهای بین المللی - 1 جزوه استاد

4. حقوق مدنی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 حقوق مدنی جلسه اول
2 حقوق مدنی جلسه دوم
3 داوریهای بین المللی - حقوق مدنی جلسه سوم
4 حقوق مدنی جلسه چهارم
5 حقوق مدنی جلسه پنجم
6 حقوق مدنی جلسه ششم و هفتم
7 حقوق مدنی جلسه هشتم
8 حقوق مدنی جلسه نهم
9 حقوق مدنی جلسه دهم
10 حقوق مدنی جلسه یازدهم
11 حقوق مدنی جلسه دوازدهم
12 حقوق مدنی جلسه سیزدهم
13 حقوق مدنی جلسه چهاردهم
14 حقوق مدنی جلسه پانزدهم