بایگانی کلاسهای الکترونیکی رشته روانشناسی بالینی

بایگانی رشته روانشناسی بالینی

1. روانشناسی رشد پیشرفته

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه اول
2 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه دوم
3 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه سوم
4 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه چهارم

2. نظریه های شخصیت

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 نظریه های شخصیت جلسه اول
2 نظریه های شخصیت جلسه دوم
3 نظریه های شخصیت جلسه سوم
4 نظریه های شخصیت جلسه چهارم

3. روانشناسی سلامت

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 روانشناسی سلامت جلسه اول
2 روانشناسی سلامت جلسه دوم
3 روانشناسی سلامت جلسه سوم
4 روانشناسی سلامت جلسه چهارم