بایگانی کلاسهای الکترونیکی رشته مدیریت بازرگانی

بایگانی رشته مدیریت بازرگانی

1. نظریه های سازمان و مدیریت

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 نظریه های سازمان و مدیریت جلسه اول
2 نظریه های سازمان و مدیریت جلسه دوم
3 نظریه های سازمان و مدیریت جلسه سوم
4 نظریه های سازمان و مدیریت جلسه چهارم

2. مدیریت استراتژیک پیشرفته

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 مدیریت استراتژیک پیشرفته جلسه اول
2 مدیریت استراتژیک پیشرفته جلسه دوم
3 مدیریت استراتژیک پیشرفته جلسه سوم
4 مدیریت استراتژیک پیشرفته جلسه چهارم

3. مدیریت منابع انسانی پیشرفته

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه اول
2 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه دوم
3 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه سوم
4 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه چهارم

4. زبان تخصصی مدیریت

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 زبان تخصصی مدیریت جلسه اول
2 زبان تخصصی مدیریت جلسه دوم
فایل کتاب اصلی منبع درسی
فایل فایل 1 جزوه استاد
فایل فایل 2 جزوه استاد
فایل فایل 3 جزوه استاد
فایل فایل 4 جزوه استاد
فایل واژگان کلیدی زبان تخصصی مدیریت جزوه استاد