بایگانی کلاسهای الکترونیکی رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

بایگانی رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

1. نظریه های سازمان و مدیریت

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 نظریه های سازمان و مدیریت جلسه اول
2 نظریه های سازمان و مدیریت جلسه دوم
3 نظریه های سازمان و مدیریت جلسه سوم
4 نظریه های سازمان و مدیریت جلسه چهارم

2. مدیریت رفتار انسانی پیشرفته

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه اول
2 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه دوم
3 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه سوم
4 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه چهارم

3.مدیریت استراتژیک منابع انسانی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 مدیریت استراتژیک منابع انسانی جلسه اول
2 مدیریت استراتژیک منابع انسانی جلسه دوم

4. نظریه های اداره عمومی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 نظریه های اداره عمومی جلسه اول
2 نظریه های اداره عمومی جلسه دوم