بایگانی کلاسهای الکترونیکی رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

بایگانی رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

1. نظریه های سازمان و مدیریت

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 نظریه های سازمان و مدیریت جلسه اول
2 نظریه های سازمان و مدیریت جلسه دوم
3 نظریه های سازمان و مدیریت جلسه سوم
4 نظریه های سازمان و مدیریت جلسه چهارم
5 نظریه های سازمان و مدیریت جلسه پنجم  
6 نظریه های سازمان و مدیریت جلسه ششم
7 نظریه های سازمان و مدیریت جلسه هفتم

2. مدیریت رفتار انسانی پیشرفته

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه اول
2 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه دوم
3 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه سوم
4 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه چهارم
5 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه پنجم
6 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه ششم
7 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه هفتم
8 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه هشتم
9 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه نهم

3.مدیریت استراتژیک منابع انسانی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 مدیریت استراتژیک منابع انسانی جلسه اول
2 مدیریت استراتژیک منابع انسانی جلسه دوم
3 مدیریت استراتژیک منابع انسانی جلسه سوم
4 مدیریت استراتژیک منابع انسانی جلسه چهارم
5 مدیریت استراتژیک منابع انسانی جلسه پنجم
6 مدیریت استراتژیک منابع انسانی جلسه ششم
7 مدیریت استراتژیک منابع انسانی جلسه هفتم

4. نظریه های اداره عمومی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 نظریه های اداره عمومی جلسه اول
2 نظریه های اداره عمومی جلسه دوم
3 نظریه های اداره عمومی جلسه سوم
4 نظریه های اداره عمومی جلسه چهارم
5 نظریه های اداره عمومی جلسه پنجم
6 نظریه های اداره عمومی جلسه ششم
7 نظریه های اداره عمومی جلسه هفتم