بایگانی کلاسهای الکترونیکی رشته مدیریت فناوری اطلاعات

بایگانی رشته مدیریت فناوری اطلاعات

1. مدیریت دانش

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 مدیریت فناوری اطلاعات جلسه اول
2 مدیریت فناوری اطلاعات جلسه دوم _ بخش اول
3 مدیریت فناوری اطلاعات جلسه دوم _ بخش دوم
4 مدیریت فناوری اطلاعات جلسه دوم _ بخش سوم
5 مدیریت فناوری اطلاعات جلسه سوم _ بخش اول
6 مدیریت فناوری اطلاعات جلسه سوم _ بخش دوم
7 مدیریت فناوری اطلاعات جلسه سوم _ بخش سوم
8 مدیریت فناوری اطلاعات جلسه چهارم _ بخش اول
9 مدیریت فناوری اطلاعات جلسه چهارم _ بخش دوم
10 مدیریت فناوری اطلاعات جلسه چهارم _ بخش سوم
11 مدیریت فناوری اطلاعات جلسه چهارم _ بخش چهارم
12 مدیریت فناوری اطلاعات جلسه پنجم _ بخش اول
13 مدیریت فناوری اطلاعات جلسه پنجم _ بخش دوم
14 مدیریت فناوری اطلاعات جلسه پنجم _ بخش سوم
15 مدیریت فناوری اطلاعات جلسه پنجم _ بخش چهارم
16 مدیریت فناوری اطلاعات جلسه ششم _ بخش اول
17 مدیریت فناوری اطلاعات جلسه ششم _ بخش دوم
18 مدیریت فناوری اطلاعات جلسه ششم _ بخش سوم
19 مدیریت فناوری اطلاعات جلسه ششم _ بخش چهارم
20 مدیریت فناوری اطلاعات جلسه هفتم_ بخش اول
21 مدیریت فناوری اطلاعات جلسه هفتم_ بخش دوم
22 مدیریت فناوری اطلاعات جلسه هفتم_ بخش سوم
23 مدیریت فناوری اطلاعات جلسه هفتم_ بخش چهارم
24 مدیریت فناوری اطلاعات جلسه هشتم _ بخش اول
25 مدیریت فناوری اطلاعات جلسه هشتم _ بخش دوم
26 مدیریت فناوری اطلاعات جلسه هشتم _ بخش سوم
27 مدیریت فناوری اطلاعات جلسه هشتم _ بخش چهارم
28 مدیریت فناوری اطلاعات جلسه نهم _ بخش اول
29 مدیریت فناوری اطلاعات جلسه نهم _ بخش دوم
30 مدیریت فناوری اطلاعات جلسه نهم _ بخش سوم
31 مدیریت فناوری اطلاعات جلسه نهم _ بخش چهارم
32 مدیریت فناوری اطلاعات جلسه دهم _ بخش اول
33 مدیریت فناوری اطلاعات جلسه دهم _ بخش دوم
34 مدیریت فناوری اطلاعات جلسه دهم _ بخش سوم
35 مدیریت فناوری اطلاعات جلسه دهم _ بخش چهارم