بایگانی کلاسهای الکترونیکی رشته مهندسی عمران _ مدیریت ساخت

بایگانی رشته مهندسی عمران - مدیریت ساخت - بهار 1401

. مدیریت پروژه

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 مدیریت پروژه جلسه اول
2 مدیریت پروژه جلسه دوم
3 مدیریت پروژه جلسه سوم
4 مدیریت پروژه جلسه چهارم
5 مدیریت پروژه - مدیریت مالی و حسابداری پروژه جلسه پنجم

. مدیریت مالی و حسابداری پروژه

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 مدیریت مالی و حسابداری پروژه جلسه اول
2 مدیریت مالی و حسابداری پروژه جلسه دوم
3 مدیریت مالی و حسابداری پروژه جلسه سوم
4 مدیریت مالی و حسابداری پروژه جلسه چهارم
5 مدیریت پروژه - مدیریت مالی و حسابداری پروژه جلسه پنجم

. مدیریت و مقررات پیمان

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا

 

 

 

 

 

 

 


بایگانی رشته مهندسی عمران - مدیریت ساخت - پائیز 1400

1. مدیریت پروژه

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 مدیریت پروژه جلسه اول
2 مدیریت پروژه جلسه دوم
3 مدیریت پروژه جلسه سوم
4 مدیریت پروژه جلسه چهارم
5 مدیریت پروژه جلسه پنجم
6 مدیریت پروژه جلسه ششم
7 مدیریت پروژه جلسه هفتم
8 مدیریت پروژه جلسه هشتم
9 مدیریت پروژه  جلسه نهم
10 مدیریت پروژه _ مدیریت مالی و حسابداری پروژه جلسه دهم

2. مدیریت مالی و حسابداری پروژه

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 مدیریت مالی و حسابداری پروژه جلسه اول
2 مدیریت مالی و حسابداری پروژه جلسه دوم
3 مدیریت مالی و حسابداری پروژه جلسه سوم
4 مدیریت مالی و حسابداری پروژه جلسه چهارم
5 مدیریت مالی و حسابداری پروژه جلسه پنجم
6 مدیریت مالی و حسابداری پروژه جلسه ششم
7 مدیریت مالی و حسابداری پروژه جلسه هفتم
8 مدیریت مالی و حسابداری پروژه جلسه هشتم
9 مدیریت مالی و حسابداری پروژه جلسه نهم

3. مدیریت و مقررات پیمان

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا