بایگانی کلاسهای الکترونیکی رشته پژوهش هنر

بایگانی رشته پژوهش هنر

1. حکمت هنر اسلامی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 حکمت هنر اسلامی جلسه اول
2 حکمت هنر اسلامی جلسه دوم

2. اسطوره و هنر / جامعه شناسی هنر

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 اسطوره و هنر - جامعه شناسی هنر جلسه اول