بایگانی کلاسهای الکترونیکی رشته حسابداری

بایگانی رشته حسابداری 1401

1. حسابداری مدیریت

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 حسابداری مدیریت جلسه اول
2 حسابداری مدیریت جلسه دوم
3 حسابداری مدیریت جلسه سوم
4 حسابداری مدیریت جلسه چهارم
5 حسابداری مدیریت جلسه پنجم
6 حسابداری مدیریت جلسه ششم
7 حسابداری مدیریت جلسه هفتم
8 حسابداری مدیریت جلسه هشتم

2. حسابداری بخش عمومی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 حسابداری بخش عمومی جلسه اول
2 حسابداری بخش عمومی جلسه دوم
3 حسابداری بخش عمومی جلسه سوم
4 حسابداری بخش عمومی جلسه چهارم
5 حسابداری بخش عمومی جلسه پنجم
6 حسابداری بخش عمومی جلسه ششم
7 حسابداری بخش عمومی جلسه هفتم
8 حسابداری بخش عمومی جلسه هشتم

3. حسابرسی پیشرفته

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 حسابرسی پیشرفته جلسه اول
2 حسابرسی پیشرفته جلسه دوم
3 حسابرسی پیشرفته جلسه سوم
4 حسابرسی پیشرفته جلسه چهارم
5 حسابرسی پیشرفته جلسه پنجم
6 حسابرسی پیشرفته جلسه ششم
7 حسابرسی پیشرفته جلسه هفتم
8 حسابرسی پیشرفته جلسه هشتم

 

 

 

 

 

 

 


بایگانی رشته حسابداری 1400

1. حسابداری مدیریت

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 حسابداری مدیریت جلسه اول
2 حسابداری مدیریت جلسه دوم
3 حسابداری مدیریت جلسه سوم
4 حسابداری مدیریت جلسه چهارم
5 حسابداری مدیریت جلسه پنجم
6 حسابداری مدیریت جلسه ششم
7 حسابداری مدیریت جلسه هفتم
8 حسابداری مدیریت جلسه هشتم
0 حسابداری مدیریت جلسه نهم

2. حسابداری بخش عمومی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 حسابداری بخش عمومی جلسه اول
2 حسابداری بخش عمومی جلسه دوم
3 حسابداری بخش عمومی جلسه سوم
4 حسابداری بخش عمومی جلسه چهارم
5 حسابداری بخش عمومی جلسه پنجم
6 حسابداری بخش عمومی جلسه ششم
7 حسابداری بخش عمومی جلسه هفتم
8 حسابداری بخش عمومی جلسه هشتم
9 حسابداری بخش عمومی جلسه نهم

3. حسابرسی پیشرفته

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 حسابرسی پیشرفته جلسه اول
2 حسابرسی پیشرفته جلسه دوم
3 حسابرسی پیشرفته جلسه سوم
4 حسابرسی پیشرفته جلسه چهارم
5 حسابرسی پیشرفته جلسه پنجم
6 حسابرسی پیشرفته جلسه ششم
7 حسابرسی پیشرفته جلسه هفتم
8 حسابرسی پیشرفته جلسه هشتم
9 حسابرسی پیشرفته جلسه نهم