بایگانی کلاسهای الکترونیکی رشته حسابداری

بایگانی رشته حسابداری

1. حسابداری مدیریت

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 حسابداری مدیریت جلسه اول
2 حسابداری مدیریت جلسه دوم

2. حسابداری بخش عمومی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 حسابداری بخش عمومی جلسه اول
2 حسابداری بخش عمومی جلسه دوم

3. حسابرسی پیشرفته

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 حسابرسی پیشرفته جلسه اول
2 حسابرسی پیشرفته جلسه دوم