بایگانی کلاسهای الکترونیکی رشته حقوق جزا و جرم شناسی

بایگانی رشته حقوق جزا و جرم شناسی - شروع اردیبهشت 1401

1. حقوق جزای عمومی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 حقوق جزای عمومی جلسه اول
2 حقوق جزای عمومی جلسه دوم
3 حقوق جزای عمومی جلسه سوم
4 حقوق جزای عمومی جلسه چهارم
5 حقوق جزای عمومی جلسه پنجم
6 حقوق جزای عمومی جلسه ششم

1. آئین دادرسی کیفری

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 آئین دادرسی کیفری جلسه اول
2 آئین دادرسی کیفری جلسه دوم
3 آئین دادرسی کیفری جلسه سوم
4 آئین دادرسی کیفری جلسه چهارم
5 آئین دادرسی کیفری جلسه پنجم
6 آئین دادرسی کیفری جلسه ششم

1. حقوق جزای اختصاصی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 حقوق جزای اختصاصی جلسه اول
2 حقوق جزای اختصاصی جلسه دوم
3 حقوق جزای اختصاصی جلسه سوم
4 حقوق جزای اختصاصی جلسه چهارم
5 حقوق جزای اختصاصی جلسه پنجم

1. حقوق جزای بین الملل

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا

 

 

بایگانی رشته حقوق جزا و جرم شناسی - 1400

1. حقوق جزای عمومی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 حقوق جزای عمومی جلسه اول
2 حقوق جزای عمومی جلسه دوم
3 حقوق جزای عمومی - حقوق جزای اختصاصی جلسه سوم
4 حقوق جزای عمومی جلسه چهارم
5 حقوق جزای عمومی جلسه پنجم
6 حقوق جزای عمومی - حقوق جزای اختصاصی جلسه ششم
7 حقوق جزای عمومی جلسه هفتم

2. حقوق جزای اختصاصی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 حقوق جزای اختصاصی جلسه اول
2 حقوق جزای اختصاصی جلسه دوم
3 حقوق جزای عمومی - حقوق جزای اختصاصی جلسه سوم
4 حقوق جزای اختصاصی جلسه چهارم
5 حقوق جزای اختصاصی جلسه پنجم
6 حقوق جزای عمومی - حقوق جزای اختصاصی جلسه ششم
7 حقوق جزای اختصاصی جلسه هفتم

3. آئین دادرسی کیفری

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 آئین دادرسی کیفری جلسه اول
2 آئین دادرسی کیفری جلسه دوم
3 حقوق جزای بین الملل - آئین دادرسی کیفری جلسه سوم
4 آئین دادرسی کیفری جلسه چهارم
5 حقوق جزای بین الملل - آئین دادرسی کیفری جلسه پنجم
6 آئین دادرسی کیفری جلسه ششم

4. حقوق جزای بین الملل

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 حقوق جزای بین الملل - آئین دادرسی کیفری جلسه اول
2 حقوق جزای بین الملل جلسه دوم
3 حقوق جزای بین الملل - آئین دادرسی کیفری جلسه سوم
4 حقوق جزای بین الملل جلسه چهارم
5 حقوق جزای بین الملل جلسه پنجم
6 حقوق جزای بین الملل جلسه ششم