بایگانی کلاسهای الکترونیکی رشته روانشناسی بالینی

بایگانی رشته روانشناسی بالینی - 1401

1. روانشناسی رشد پیشرفته

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه اول
2 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه دوم
3 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه سوم
4 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه چهارم
5 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه پنجم
6 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه ششم
7 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه هفتم
8 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه هشتم
9 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه نهم
10 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه دهم
11 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه یازدهم

2. نظریه های شخصیت

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 نظریه های شخصیت جلسه اول
2 نظریه های شخصیت جلسه دوم  
3 نظریه های شخصیت جلسه سوم
4 نظریه های شخصیت جلسه چهارم
5 نظریه های شخصیت جلسه پنجم
6 نظریه های شخصیت جلسه ششم
7 نظریه های شخصیت جلسه هفتم
8 نظریه های شخصیت جلسه هشتم
9 نظریه های شخصیت جلسه نهم
10 نظریه های شخصیت جلسه دهم
11 نظریه های شخصیت جلسه یازدهم
12 نظریه های شخصیت جلسه دوازدهم

3. روانشناسی سلامت

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 روانشناسی سلامت جلسه اول
2 روانشناسی سلامت جلسه دوم
3 روانشناسی سلامت جلسه سوم
4 روانشناسی سلامت جلسه چهارم
5 روانشناسی سلامت جلسه پنجم
6 روانشناسی سلامت جلسه ششم
7 روانشناسی سلامت جلسه هفتم
8 روانشناسی سلامت جلسه هشتم
9 روانشناسی سلامت جلسه نهم
10 روانشناسی سلامت جلسه دهم
11 روانشناسی سلامت جلسه یازدهم
12 روانشناسی سلامت جلسه دوازدهم

- نکته و تست

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 نکته و تست - 1 جلسه اول
2 نکته و تست - 2 جلسه دوم
3 نکته و تست - 3 جلسه سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بایگانی رشته روانشناسی بالینی - پائیز 1400

1. روانشناسی رشد پیشرفته

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه اول
2 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه دوم
3 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه سوم
4 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه چهارم
5 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه پنجم
6 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه ششم
7 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه هفتم
8 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه هشتم
9 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه نهم
10 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه دهم
11 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه یازدهم
12 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه دوازدهم
13 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه سیزدهم
14 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه چهاردهم
15 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه پانزدهم
16 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه شانزدهم
17 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه هفدهم

2. نظریه های شخصیت

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 نظریه های شخصیت جلسه اول
2 نظریه های شخصیت جلسه دوم
3 نظریه های شخصیت جلسه سوم
4 نظریه های شخصیت جلسه چهارم
5 نظریه های شخصیت جلسه پنجم
6 نظریه های شخصیت جلسه ششم
7 نظریه های شخصیت جلسه هفتم
8 نظریه های شخصیت جلسه هشتم
9 نظریه های شخصیت جلسه نهم
10 نظریه های شخصیت جلسه دهم
11 نظریه های شخصیت جلسه یازدهم
12 نظریه های شخصیت جلسه دوازدهم
13 نظریه های شخصیت جلسه سیزدهم
14 نظریه های شخصیت جلسه چهاردهم
15 نظریه های شخصیت جلسه پانزدهم
16 نظریه های شخصیت جلسه شانزدهم
17 نظریه های شخصیت جلسه هفدهم

3. روانشناسی سلامت

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 روانشناسی سلامت جلسه اول
2 روانشناسی سلامت جلسه دوم
3 روانشناسی سلامت جلسه سوم
4 روانشناسی سلامت جلسه چهارم
5 روانشناسی سلامت جلسه پنجم
6 روانشناسی سلامت جلسه ششم
7 روانشناسی سلامت جلسه هفتم
8 روانشناسی سلامت جلسه هشتم
9 روانشناسی سلامت جلسه نهم
10 روانشناسی سلامت جلسه دهم
11 روانشناسی سلامت جلسه یازدهم
12 روانشناسی سلامت جلسه دوازدهم
13 روانشناسی سلامت جلسه سیزدهم
14 روانشناسی سلامت جلسه چهاردهم
15 روانشناسی سلامت جلسه پانزدهم
16 روانشناسی سلامت جلسه شانزدهم
17 روانشناسی سلامت جلسه هفدهم