بایگانی کلاسهای الکترونیکی رشته روانشناسی تربیتی

بایگانی رشته روانشناسی تربیتی - 1401

1. نظریه های رشد

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 نظریه های رشد جلسه اول
2 نظریه های رشد جلسه دوم
3 نظریه های رشد جلسه سوم
4 نظریه های رشد جلسه چهارم
5 نظریه های رشد جلسه پنجم
6 نظریه های رشد جلسه ششم
7 نظریه های رشد جلسه هفتم
8 نظریه های رشد جلسه هشتم
9 نظریه های رشد جلسه نهم
10 نظریه های رشد جلسه دهم
11 نظریه های رشد جلسه یازدهم

2. روانشناسی تربیتی / تعلیم و تربیت اسلامی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 روانشناسی تربیتی - تعلیم و تربیت اسلامی  جلسه اول
2 روانشناسی تربیتی جلسه دوم
3 روانشناسی تربیتی جلسه سوم
4 روانشناسی تربیتی - تعلیم و تربیت اسلامی جلسه چهارم
5 روانشناسی تربیتی - تعلیم و تربیت اسلامی جلسه پنجم
6 روانشناسی تربیتی - تعلیم و تربیت اسلامی جلسه ششم
7 روانشناسی تربیتی - تعلیم و تربیت اسلامی جلسه هفتم

3. روانشناسی تربیتی / تعلیم و تربیت اسلامی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 روانشناسی تربیتی - تعلیم و تربیت اسلامی جلسه اول
2 تعلیم و تربیت اسلامی جلسه دوم
3 تعلیم و تربیت اسلامی جلسه سوم
4 روانشناسی تربیتی - تعلیم و تربیت اسلامی جلسه چهارم
5 روانشناسی تربیتی - تعلیم و تربیت اسلامی جلسه پنجم
6 روانشناسی تربیتی - تعلیم و تربیت اسلامی جلسه ششم
7 روانشناسی تربیتی - تعلیم و تربیت اسلامی جلسه هفتم

 


 

 

 

 

 

 بایگانی رشته روانشناسی تربیتی - پائیز 1400

1. نظریه های رشد

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 نظریه های رشد جلسه اول
2 نظریه های رشد جلسه دوم
3 نظریه های رشد جلسه سوم
4 نظریه های رشد جلسه چهارم
5 نظریه های رشد جلسه پنجم
6 نظریه های رشد جلسه ششم
7 نظریه های رشد جلسه هفتم
8 نظریه های رشد جلسه هشتم
9 نظریه های رشد جلسه نهم
10 نظریه های رشد جلسه دهم
11 نظریه های رشد جلسه یازدهم
12 نظریه های رشد جلسه دوازدهم
13 نظریه های رشد جلسه سیزدهم
14 نظریه های رشد جلسه چهاردهم
15 نظریه های رشد جلسه پانزدهم
16 نظریه های رشد جلسه شانزدهم
17 نظریه های رشد جلسه هفدهم

2. روانشناسی تربیتی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 روانشناسی تربیتی جلسه اول
2 روانشناسی تربیتی جلسه دوم
3 روانشناسی تربیتی جلسه سوم
4 روانشناسی تربیتی جلسه چهارم
5 روانشناسی تربیتی جلسه پنجم
6 روانشناسی تربیتی جلسه ششم
7 روانشناسی تربیتی جلسه هفتم
8 روانشناسی تربیتی جلسه هشتم

3. تعلیم و تربیت اسلامی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 تعلیم و تربیت اسلامی جلسه اول
2 تعلیم و تربیت اسلامی جلسه دوم
3 تعلیم و تربیت اسلامی جلسه سوم
4 تعلیم و تربیت اسلامی جلسه چهارم
5 تعلیم و تربیت اسلامی جلسه پنجم