بایگانی کلاسهای الکترونیکی رشته روانشناسی تربیتی

بایگانی رشته روانشناسی تربیتی

1. نظریه های رشد

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 نظریه های رشد جلسه اول
2 نظریه های رشد جلسه دوم
3 نظریه های رشد جلسه سوم
4 نظریه های رشد جلسه چهارم

2. روانشناسی تربیتی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 روانشناسی تربیتی جلسه اول
2 روانشناسی تربیتی جلسه دوم
3 روانشناسی تربیتی جلسه سوم

3. تعلیم و تربیت اسلامی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 تعلیم و تربیت اسلامی جلسه اول
2 تعلیم و تربیت اسلامی جلسه دوم
3 تعلیم و تربیت اسلامی جلسه سوم