بایگانی کلاسهای الکترونیکی رشته روانشناسی عمومی

بایگانی رشته روانشناسی عمومی - 1401

1. روانشناسی رشد پیشرفته

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه اول
2 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه دوم
3 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه سوم

2. روانشناسی عمومی پیشرفته

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 روانشناسی عمومی پیشرفته جلسه اول
2 روانشناسی عمومی پیشرفته جلسه دوم

3. متون تخصصی روانشناسی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 متون تخصصی جلسه اول
فایل کتاب اصلی منبع درسی
فایل فایل 1 جزوه استاد
فایل فایل 2 جزوه استاد
فایل فایل 3 جزوه استاد
فایل فایل 4 جزوه استاد
فایل واژگان کلیدی متون تخصصی روانشناسی جزوه استاد

 

 

 

 

 

 بایگانی رشته روانشناسی عمومی - پائیز 1400

1. روانشناسی رشد پیشرفته

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه اول
2 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه دوم
3 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه سوم
4 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه چهارم
5 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه پنجم
6 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه ششم
7 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه هفتم
8 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه هشتم
9 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه نهم
10 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه دهم
11 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه یازدهم
12 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه دوازدهم
13 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه سیزدهم
14 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه چهاردهم
15 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه پانزدهم
16 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه شانزدهم
17 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه هفدهم

2. روانشناسی عمومی پیشرفته

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 روانشناسی عمومی پیشرفته جلسه اول
2 روانشناسی عمومی پیشرفته جلسه دوم
3 روانشناسی عمومی پیشرفته جلسه سوم
4 روانشناسی عمومی پیشرفته جلسه چهارم
5 روانشناسی عمومی پیشرفته جلسه پنجم
6 روانشناسی عمومی پیشرفته جلسه ششم
7 روانشناسی عمومی پیشرفته جلسه هفتم
8 روانشناسی عمومی پیشرفته جلسه هشتم
9 روانشناسی عمومی پیشرفته جلسه نهم
10 روانشناسی عمومی پیشرفته جلسه دهم
11 روانشناسی عمومی پیشرفته جلسه یازدهم
12 روانشناسی عمومی پیشرفته جلسه دوازدهم
13 روانشناسی عمومی پیشرفته جلسه سیزدهم
14 روانشناسی عمومی پیشرفته جلسه چهاردهم
15 روانشناسی عمومی پیشرفته جلسه پانزدهم
16 روانشناسی عمومی پیشرفته جلسه شانزدهم

3. متون تخصصی روانشناسی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 متون تخصصی روانشناسی جلسه اول
2 متون تخصصی روانشناسی جلسه دوم
3 متون تخصصی روانشناسی جلسه سوم
4 متون تخصصی روانشناسی جلسه چهارم
5 متون تخصصی روانشناسی جلسه پنجم
6 متون تخصصی روانشناسی جلسه ششم
فایل کتاب اصلی منبع درسی
فایل فایل 1 جزوه استاد
فایل فایل 2 جزوه استاد
فایل فایل 3 جزوه استاد
فایل فایل 4 جزوه استاد
فایل واژگان کلیدی متون تخصصی روانشناسی جزوه استاد