بایگانی کلاسهای الکترونیکی رشته روانشناسی عمومی

بایگانی رشته روانشناسی عمومی

1. روانشناسی رشد پیشرفته

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه اول
2 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه دوم
3 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه سوم
4 روانشناسی رشد پیشرفته جلسه چهارم

2. روانشناسی عمومی پیشرفته

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 روانشناسی عمومی پیشرفته جلسه اول
2 روانشناسی عمومی پیشرفته جلسه دوم
3 روانشناسی عمومی پیشرفته جلسه سوم
4 روانشناسی عمومی پیشرفته جلسه چهارم

3. متون تخصصی روانشناسی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 متون تخصصی روانشناسی جلسه اول
2 متون تخصصی روانشناسی جلسه دوم
فایل کتاب اصلی منبع درسی
فایل فایل 1 جزوه استاد
فایل فایل 2 جزوه استاد
فایل فایل 3 جزوه استاد
فایل فایل 4 جزوه استاد
فایل واژگان کلیدی متون تخصصی روانشناسی جزوه استاد