بایگانی کلاسهای الکترونیکی رشته مدیریت آموزشی

بایگانی رشته مدیریت آموزشی - بهار 1401

1. رهبری آموزشی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا سایر ملاحظات
1 رهبری آموزشی جلسه اول  
2 رهبری آموزشی جلسه دوم  
3 رهبری آموزشی جلسه سوم  
4 رهبری آموزشی جلسه چهارم  

1. سیاست گذاری آموزشی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا سایر ملاحظات
1 سیاست گذاری آموزشی - بخش 1 جلسه اول  
2 سیاست گذاری آموزشی - بخش 2 جلسه اول  
3 سیاست گذاری آموزشی جلسه دوم  
4 سیاست گذاری آموزشی جلسه سوم  
5 سیاست گذاری آموزشی جلسه چهارم  

1. نظارت و توسعه حرفه ای

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا سایر ملاحظات
1 نظارت و توسعه حرفه ای جلسه اول  
2 نظارت و توسعه حرفه ای جلسه دوم  
3 نظارت و توسعه حرفه ای رکورد استاد - 1  
4 نظارت و توسعه حرفه ای رکورد استاد - 2  
5 نظارت و توسعه حرفه ای رکورد استاد - 3  
6 نظارت و توسعه حرفه ای جلسه چهارم  
7 نظارت و توسعه حرفه ای جلسه پنجم  
8 نظارت و توسعه حرفه ای جلسه ششم  
9 نظارت و توسعه حرفه ای جلسه هفتم  

 

 

 

 


بایگانی رشته مدیریت آموزشی - پائیز 1400

1. رهبری آموزشی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا سایر ملاحظات
1 رهبری آموزشی جلسه اول  
2 رهبری آموزشی جلسه دوم  
3 رهبری آموزشی جلسه سوم  
4 رهبری آموزشی جلسه چهارم  
5 رهبری آموزشی جلسه پنجم  
6 رهبری آموزشی جلسه ششم  
7 رهبری آموزشی جلسه هفتم  
8 رهبری آموزشی جلسه هشتم  
9 رهبری آموزشی جلسه نهم  
10 رهبری آموزشی جلسه دهم  
11 رهبری آموزشی جلسه یازدهم  
12 رهبری آموزشی جلسه دوازدهم  
13 رهبری آموزشی جلسه سیزدهم  

2. سیاست گذاری آموزشی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا سایر ملاحظات
1 سیاست گذاری آموزشی جلسه اول  
2 سیاست گذاری آموزشی جلسه دوم  
3 سیاست گذاری آموزشی جلسه سوم  
4 سیاست گذاری آموزشی جلسه چهارم  
5 سیاست گذاری آموزشی جلسه پنجم  
6 سیاست گذاری آموزشی جلسه ششم  
7 سیاست گذاری آموزشی جلسه هفتم  
8 سیاست گذاری آموزشی جلسه هشتم  
9 سیاست گذاری آموزشی جلسه نهم  
10 سیاست گذاری آموزشی جلسه دهم  
11 سیاست گذاری آموزشی جلسه یازدهم  
12 سیاست گذاری آموزشی جلسه دوازدهم  
13 سیاست گذاری آموزشی جلسه سیزدهم  

3. نظارت و راهنمایی آموزشی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا سایر ملاحظات
1 نظارت و راهنمایی آموزشی جلسه اول  
2 نظارت و راهنمایی آموزشی جلسه دوم  
3 نظارت و راهنمایی آموزشی جلسه سوم  
4 نظارت و راهنمایی آموزشی جلسه چهارم  
5 نظارت و راهنمایی آموزشی جلسه پنجم  
6 نظارت و راهنمایی آموزشی جلسه ششم  
7 نظارت و راهنمایی آموزشی جلسه هفتم  
8 نظارت و راهنمایی آموزشی جلسه هشتم  
9 نظارت و راهنمایی آموزشی جلسه نهم  
10 نظارت و راهنمایی آموزشی جلسه دهم  
11 نظارت و راهنمایی آموزشی جلسه یازدهم