بایگانی کلاسهای الکترونیکی رشته مدیریت آموزشی

بایگانی رشته مدیریت آموزشی

1. رهبری آموزشی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا سایر ملاحظات
1 رهبری آموزشی جلسه اول  
2 رهبری آموزشی جلسه دوم  
3 رهبری آموزشی جلسه سوم  

2. سیاست گذاری آموزشی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا سایر ملاحظات
1 سیاست گذاری آموزشی جلسه اول  
2 سیاست گذاری آموزشی جلسه دوم  
3 سیاست گذاری آموزشی جلسه سوم  

3. نظارت و راهنمایی آموزشی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا سایر ملاحظات
1 نظارت و راهنمایی آموزشی جلسه اول  
2 نظارت و راهنمایی آموزشی جلسه دوم