بایگانی کلاسهای الکترونیکی رشته مدیریت بازرگانی

بایگانی رشته مدیریت بازرگانی - 1401

1. نظریه های سازمان و مدیریت

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 نظریه های سازمان و مدیریت جلسه اول
2 نظریه های سازمان و مدیریت جلسه دوم
3 نظریه های سازمان و مدیریت جلسه سوم
4 نظریه های سازمان و مدیریت جلسه چهارم

2. مدیریت استراتژیک پیشرفته

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 مدیریت استراتژیک پیشرفته جلسه اول
2 مدیریت استراتژیک پیشرفته جلسه دوم
3 مدیریت استراتژیک پیشرفته جلسه سوم
4 مدیریت استراتژیک پیشرفته جلسه چهارم

3. مدیریت منابع انسانی پیشرفته

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه اول
2 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه دوم
3 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه سوم

4. زبان تخصصی مدیریت

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 زبان تخصصی مدیریت جلسه اول
فایل کتاب اصلی منبع درسی
فایل فایل 1 جزوه استاد
فایل فایل 2 جزوه استاد
فایل فایل 3 جزوه استاد
فایل فایل 4 جزوه استاد
فایل واژگان کلیدی زبان تخصصی مدیریت جزوه استاد

 


 

 

بایگانی رشته مدیریت بازرگانی - پائیز 1400

1. نظریه های سازمان و مدیریت

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 نظریه های سازمان و مدیریت جلسه اول
2 نظریه های سازمان و مدیریت جلسه دوم
3 نظریه های سازمان و مدیریت جلسه سوم
4 نظریه های سازمان و مدیریت جلسه چهارم
5 نظریه های سازمان و مدیریت جلسه پنجم
6 نظریه های سازمان و مدیریت جلسه ششم
7 نظریه های سازمان و مدیریت جلسه هفتم
8 نظریه های سازمان و مدیریت جلسه هشتم
9 نظریه های سازمان و مدیریت جلسه نهم
10 نظریه های سازمان و مدیریت جلسه دهم

2. مدیریت استراتژیک پیشرفته

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 مدیریت استراتژیک پیشرفته جلسه اول
2 مدیریت استراتژیک پیشرفته جلسه دوم
3 مدیریت استراتژیک پیشرفته جلسه سوم
4 مدیریت استراتژیک پیشرفته جلسه چهارم
5 مدیریت استراتژیک پیشرفته جلسه پنجم
6 مدیریت استراتژیک پیشرفته جلسه ششم
7 مدیریت استراتژیک پیشرفته جلسه هفتم
8 مدیریت استراتژیک پیشرفته جلسه هشتم
9 مدیریت استراتژیک پیشرفته جلسه نهم
10 مدیریت استراتژیک پیشرفته جلسه دهم

3. مدیریت منابع انسانی پیشرفته

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه اول
2 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه دوم
3 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه سوم
4 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه چهارم
5 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه پنجم
6 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه ششم
7 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه هفتم
8 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه هشتم
9 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه نهم
10 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه دهم

4. زبان تخصصی مدیریت

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 زبان تخصصی مدیریت جلسه اول
2 زبان تخصصی مدیریت جلسه دوم
3 زبان تخصصی مدیریت جلسه سوم
4 زبان تخصصی مدیریت جلسه چهارم
5 زبان تخصصی مدیریت جلسه پنجم
6 زبان تخصصی مدیریت جلسه ششم
فایل کتاب اصلی منبع درسی
فایل فایل 1 جزوه استاد
فایل فایل 2 جزوه استاد
فایل فایل 3 جزوه استاد
فایل فایل 4 جزوه استاد
فایل واژگان کلیدی زبان تخصصی مدیریت جزوه استاد