بایگانی کلاسهای الکترونیکی رشته مدیریت دولتی

بایگانی رشته مدیریت دولتی

1. مدیریت منابع انسانی پیشرفته

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه اول
2 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه دوم
3 مدیریت منابع انسانی پیشرفته - رفتار سازمانی پیشرفته جلسه سوم
4 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه چهارم

2. مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه اول
2 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه دوم
3 مدیریت منابع انسانی پیشرفته - رفتار سازمانی پیشرفته جلسه سوم
4 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه چهارم

3. اداره امور عمومی در اسلام

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 اداره امور عمومی در اسلام جلسه اول
2 اداره امور عمومی در اسلام جلسه دوم
3 اداره امور عمومی در اسلام جلسه سوم
4 اداره امور عمومی در اسلام جلسه چهارم

4. حقوق اساسی در سازمانهای دولتی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
فایل فایل فصل 1 جزوه استاد
فایل فایل فصل 2 جزوه استاد
فایل فایل فصل 3 جزوه استاد
فایل فایل فصل 4 جزوه استاد
فایل فایل فصل 5 جزوه استاد
فایل فایل فصل 7 جزوه استاد