بایگانی کلاسهای الکترونیکی رشته مدیریت دولتی

بایگانی رشته مدیریت دولتی - 1401

1. مدیریت رفتار انسانی پیشرفته

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه اول
2 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه دوم
3 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه سوم
4 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه چهارم

2. مدیریت منابع انسانی پیشرفته

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه اول
2 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه دوم
3 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه سوم
4 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه چهارم

3. اداره امور عمومی در اسلام

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 اداره امور عمومی در اسلام جلسه اول
2 اداره امور عمومی در اسلام جلسه دوم
3 اداره امور عمومی در اسلام جلسه سوم

4. حقوق اساسی در سازمان های دولتی

 

 

 

 

 

 

 بایگانی رشته مدیریت دولتی ترم پائیز 1400

1. مدیریت منابع انسانی پیشرفته

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه اول
2 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه دوم
3 مدیریت منابع انسانی پیشرفته - رفتار سازمانی پیشرفته جلسه سوم
4 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه چهارم
5 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه پنجم
6 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه ششم
7 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه هفتم
8 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه هشتم
9 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه نهم
10 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه دهم

2. مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه اول
2 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه دوم
3 مدیریت منابع انسانی پیشرفته - رفتار سازمانی پیشرفته جلسه سوم
4 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه چهارم
5 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه پنجم
6 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه ششم
7 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه هفتم
8 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه هشتم
9 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه نهم
10 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه دهم

3. اداره امور عمومی در اسلام

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 اداره امور عمومی در اسلام جلسه اول
2 اداره امور عمومی در اسلام جلسه دوم
3 اداره امور عمومی در اسلام جلسه سوم
4 اداره امور عمومی در اسلام جلسه چهارم
5 اداره امور عمومی در اسلام جلسه پنجم
6 اداره امور عمومی در اسلام جلسه ششم
7 اداره امور عمومی در اسلام جلسه هفتم
8 اداره امور عمومی در اسلام جلسه هشتم
9 اداره امور عمومی در اسلام جلسه نهم
10 اداره امور عمومی در اسلام جلسه دهم

4. حقوق اساسی در سازمانهای دولتی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
فایل فایل فصل 1 جزوه استاد
فایل فایل فصل 2 جزوه استاد
فایل فایل فصل 3 جزوه استاد
فایل فایل فصل 4 جزوه استاد
فایل فایل فصل 5 جزوه استاد
فایل فایل فصل 7 جزوه استاد