بایگانی کلاسهای الکترونیکی رشته مدیریت دولتی

بایگانی رشته مدیریت دولتی - 1401

1. مدیریت رفتار انسانی پیشرفته

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه اول
2 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه دوم
3 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه سوم
4 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه چهارم
5 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه پنجم
6 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه ششم
7 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه هفتم
8 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه هشتم
9 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه نهم

2. مدیریت منابع انسانی پیشرفته

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه اول
2 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه دوم
3 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه سوم
4 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه چهارم
5 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه پنجم
6 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه ششم
7 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه هفتم
8 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه هشتم

3. اداره امور عمومی در اسلام

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 اداره امور عمومی در اسلام جلسه اول
2 اداره امور عمومی در اسلام جلسه دوم
3 اداره امور عمومی در اسلام جلسه سوم
4 اداره امور عمومی در اسلام جلسه چهارم
5 اداره امور عمومی در اسلام جلسه پنجم
6 اداره امور عمومی در اسلام جلسه ششم
7 اداره امور عمومی در اسلام جلسه هفتم

4. حقوق اساسی در سازمان های دولتی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 حقوق اساسی در سازمان های دولتی جلسه اول

 

 

 

 

 

 بایگانی رشته مدیریت دولتی ترم پائیز 1400

1. مدیریت منابع انسانی پیشرفته

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه اول
2 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه دوم
3 مدیریت منابع انسانی پیشرفته - رفتار سازمانی پیشرفته جلسه سوم
4 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه چهارم
5 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه پنجم
6 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه ششم
7 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه هفتم
8 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه هشتم
9 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه نهم
10 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه دهم

2. مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه اول
2 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه دوم
3 مدیریت منابع انسانی پیشرفته - رفتار سازمانی پیشرفته جلسه سوم
4 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه چهارم
5 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه پنجم
6 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه ششم
7 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه هفتم
8 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه هشتم
9 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه نهم
10 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه دهم

3. اداره امور عمومی در اسلام

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 اداره امور عمومی در اسلام جلسه اول
2 اداره امور عمومی در اسلام جلسه دوم
3 اداره امور عمومی در اسلام جلسه سوم
4 اداره امور عمومی در اسلام جلسه چهارم
5 اداره امور عمومی در اسلام جلسه پنجم
6 اداره امور عمومی در اسلام جلسه ششم
7 اداره امور عمومی در اسلام جلسه هفتم
8 اداره امور عمومی در اسلام جلسه هشتم
9 اداره امور عمومی در اسلام جلسه نهم
10 اداره امور عمومی در اسلام جلسه دهم

4. حقوق اساسی در سازمانهای دولتی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
فایل فایل فصل 1 جزوه استاد
فایل فایل فصل 2 جزوه استاد
فایل فایل فصل 3 جزوه استاد
فایل فایل فصل 4 جزوه استاد
فایل فایل فصل 5 جزوه استاد
فایل فایل فصل 7 جزوه استاد