بایگانی کلاسهای الکترونیکی رشته مشاوره کلیه گرایشها

بایگانی رشته مشاوره کلیه گرایشها

1. آمار استنباطی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 آمار استنباطی جلسه اول
2 آمار استنباطی جلسه دوم

2. نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی جلسه اول
2 نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی جلسه دوم

3. هدایت و مشورت در اسلام

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 هدایت و مشورت در اسلام جلسه اول
2 هدایت و مشورت در اسلام جلسه دوم