بایگانی کلاسهای الکترونیکی رشته مشاوره کلیه گرایشها

بایگانی رشته مشاوره کلیه گرایشها - بهار 1401

1. نظریه های مشاوره و روان درمانی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 نظریه های مشاوره و روان درمانی جلسه اول
2 نظریه های مشاوره و روان درمانی - بخش 1 جلسه دوم
  نظریه های مشاوره و روان درمانی - بخش 2 جلسه سوم

1. هدایت و مشورت در اسلام

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 هدایت و مشورت در اسلام جلسه اول
2 هدایت و مشورت در اسلام جلسه دوم

1. آمار استنباطی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 آمار استنباطی جلسه اول
2 آمار استنباطی جلسه دوم

 

 

 

بایگانی رشته مشاوره کلیه گرایشها - سال 1400

1. آمار استنباطی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 آمار استنباطی جلسه اول
2 آمار استنباطی جلسه دوم
3 آمار استنباطی جلسه سوم
4 آمار استنباطی جلسه چهارم
5 آمار استنباطی جلسه پنجم
6 آمار استنباطی جلسه ششم
7 آمار استنباطی جلسه هفتم
8 آمار استنباطی جلسه هشتم
9 آمار استنباطی جلسه نهم
10 آمار استنباطی جلسه دهم

2. نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی جلسه اول
2 نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی جلسه دوم
3 نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی جلسه سوم
4 نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی جلسه چهارم
5 نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی جلسه پنجم
6 نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی جلسه ششم
7 نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی جلسه هفتم
8 نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی جلسه هشتم
9 نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی جلسه نهم
10 نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی جلسه دهم
11 نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی جلسه یازدهم
12 نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی جلسه دوازدهم
13 نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی جلسه سیزدهم
14 نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی جلسه چهاردهم
15 نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی جلسه پانزدهم

3. هدایت و مشورت در اسلام

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 هدایت و مشورت در اسلام جلسه اول
2 هدایت و مشورت در اسلام جلسه دوم
3 هدایت و مشورت در اسلام جلسه سوم
4 هدایت و مشورت در اسلام جلسه چهارم
5 هدایت و مشورت در اسلام جلسه پنجم
6 هدایت و مشورت در اسلام جلسه ششم
7 هدایت و مشورت در اسلام جلسه هفتم
8 هدایت و مشورت در اسلام جلسه هشتم