بایگانی کلاسهای الکترونیکی رشته مهندسی عمران _ مدیریت ساخت

بایگانی رشته مهندسی عمران - مدیریت ساخت

1. مدیریت پروژه

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 مدیریت پروژه جلسه اول

2. مدیریت مالی و حسابداری پروژه

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا

3. مدیریت و مقررات پیمان

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا