بایگانی کلاسهای الکترونیکی رشته مهندسی معماری

بایگانی رشته مهندسی معماری 1401

- حکمت هنر اسلامی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 حکمت هنر اسلامی جلسه اول
2 حکمت هنر اسلامی جلسه دوم
3 حکمت هنر اسلامی جلسه سوم
4 حکمت هنر اسلامی جلسه چهارم
5 حکمت هنر اسلامی جلسه پنجم - 1
6 حکمت هنر اسلامی جلسه پنجم - 2
7 حکمت هنر اسلامی جلسه ششم
8 حکمت هنر اسلامی جلسه هفتم
9 حکمت هنر اسلامی جلسه هشتم
10 حکمت هنر اسلامی جلسه نهم

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1   جلسه اول  

 


ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1   جلسه اول  

 


ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1   جلسه اول  

 


بایگانی رشته مهندسی معماری ترم قبل

- حکمت هنر اسلامی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 حکمت هنر اسلامی جلسه اول
2 حکمت هنر اسلامی جلسه دوم - قسمت 1
3 حکمت هنر اسلامی جلسه دوم - قسمت 2
4 حکمت هنر اسلامی جلسه سوم
5 حکمت هنر اسلامی جلسه چهارم
5 حکمت هنر اسلامی جلسه پنجم
6 حکمت هنر اسلامی جلسه ششم
7 حکمت هنر اسلامی جلسه هفتم

- نظریه و روشهای طراحی 

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 نظریه و روشهای طراحی جلسه اول
2 نظریه و روشهای طراحی جلسه دوم
3 نظریه و روشهای طراحی جلسه سوم
4 نظریه و روشهای طراحی جلسه چهارم
5 نظریه و روشهای طراحی جلسه پنجم
6 نظریه و روشهای طراحی  جلسه ششم
7 نظریه و روشهای طراحی  جلسه هفتم
8 نظریه و روشهای طراحی  جلسه هشتم
9 نظریه و روشهای طراحی جلسه نهم

- روانشناسی محیط

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 روانشناسی محیط جلسه اول
2 روانشناسی محیط جلسه دوم
3 روانشناسی محیط جلسه سوم
4 روانشناسی محیط جلسه چهارم
5 روانشناسی محیط جلسه پنجم
6 روانشناسی محیط جلسه ششم
7 روانشناسی محیط جلسه هفتم
8 روانشناسی محیط جلسه هشتم
9 روانشناسی محیط جلسه نهم
10 روانشناسی محیط جلسه دهم
11 روانشناسی محیط جلسه یازدهم
12 روانشناسی محیط جلسه دوازدهم
13 روانشناسی محیط جلسه سیزدهم

- سیر اندیشه های معماری 

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 سیر اندیشه های معماری  جلسه اول
2 سیر اندیشه های معماری جلسه دوم
3 سیر اندیشه های معماری جلسه سوم
4 سیر اندیشه های معماری جلسه چهارم
5 سیر اندیشه های معماری جلسه پنجم
6 سیر اندیشه های معماری جلسه ششم
7 سیر اندیشه های معماری جلسه هفتم
8 سیر اندیشه های معماری جلسه هشتم
9 سیر اندیشه های معماری جلسه نهم