بایگانی کلاسهای الکترونیکی رشته پژوهش هنر

بایگانی رشته پژوهش هنر 1401

1. حکمت هنر اسلامی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 حکمت هنر اسلامی جلسه اول
2 حکمت هنر اسلامی جلسه دوم
3 حکمت هنر اسلامی جلسه سوم
4 حکمت هنر اسلامی جلسه چهارم
5 حکمت هنر اسلامی جلسه پنجم - 1
6 حکمت هنر اسلامی جلسه پنجم - 2
7 حکمت هنر اسلامی جلسه ششم
8 حکمت هنر اسلامی جلسه هفتم
9 حکمت هنر اسلامی جلسه هشتم
10 حکمت هنر اسلامی جلسه نهم

2. اسطوره و هنر

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 اسطوره و هنر - جامعه شناسی هنر جلسه اول
2 اسطوره و هنر جلسه دوم
3 اسطوره و هنر - جامعه شناسی هنر جلسه سوم
4 اسطوره و هنر - جامعه شناسی هنر جلسه چهارم
5 اسطوره و هنر - جامعه شناسی هنر جلسه پنجم

1. جامعه شناسی هنر

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 اسطوره و هنر - جامعه شناسی هنر جلسه اول
2 جامعه شناسی هنر جلسه دوم
3 اسطوره و هنر - جامعه شناسی هنر جلسه سوم
4 اسطوره و هنر - جامعه شناسی هنر جلسه چهارم
5 اسطوره و هنر - جامعه شناسی هنر جلسه پنجم

 

 

 


بایگانی رشته پژوهش هنر ترم گذشته

1. حکمت هنر اسلامی

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 حکمت هنر اسلامی جلسه اول
2 حکمت هنر اسلامی جلسه دوم
3 حکمت هنر اسلامی جلسه سوم
4 حکمت هنر اسلامی جلسه چهارم
5 حکمت هنر اسلامی جلسه پنجم
6 حکمت هنر اسلامی جلسه ششم
7 حکمت هنر اسلامی جلسه هفتم
8 حکمت هنر اسلامی جلسه هشتم
9 حکمت هنر اسلامی جلسه نهم
10 حکمت هنر اسلامی جلسه دهم

2. اسطوره و هنر / جامعه شناسی هنر

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 اسطوره و هنر - جامعه شناسی هنر جلسه اول
2 اسطوره و هنر - جامعه شناسی هنر جلسه دوم
3 اسطوره و هنر - جامعه شناسی هنر جلسه سوم
4 اسطوره و هنر - جامعه شناسی هنر جلسه چهارم