لینک کلاس آنلاین


بایگانی رشته آموزش زبان انگلیسی

ردیف عنوان درس جلسه تاریخ مشاهده
1 سنجش و ارزشیابی زبان جلسه اول - قسمت اول 1402/02/08
2 سنجش و ارزشیابی زبان جلسه اول - قسمت دوم 1402/02/08
2 زبانشناسی در آموزش زبان جلسه اول 1402/02/08
3 درآمدی بر تحلیل گفتمان جلسه اول 1402/02/08
4 اصول و روش تدریس زبانهای خارجی جلسه اول 1402/02/08
5 سنجش و ارزشیابی زبان

جلسه دوم - قسمت اول

1402/02/15
6 سنجش و ارزشیابی زبان جلسه دوم - قسمت دوم 1402/02/15
7 زبانشناسی در آموزش زبان جلسه دوم 1402/02/15
8 سنجش و ارزشیابی زبان جلسه سوم 1402/02/22
9 زبانشناسی در آموزش زبان جلسه سوم 1402/02/22
10 درآمدی بر تحلیل گفتمان جلسه دوم 1402/02/22
11 اصول و روش تدریس زبانهای خارجی جلسه دوم 1402/02/22
12 سنجش و ارزشیابی زبان

جلسه چهارم

قسمت اول

1402/02/29
13 سنجش و ارزشیابی زبان

جلسه چهارم

قسمت دوم

1402/02/29
14 زبانشناسی در آموزش زبان

جلسه چهارم

قسمت اول

1402/02/29
15 زبانشناسی در آموزش زبان

جلسه چهارم

قسمت دوم

1402/02/29
16 درآمدی بر تحلیل گفتمان جلسه سوم 1402/02/29
17 اصول و روش تدریس زبانهای خارجی جلسه سوم 1402/02/29
18 سنجش و ارزشیابی زبان

جلسه پنجم

قسمت اول

1402/03/12
19 سنجش و ارزشیابی زبان

جلسه پنجم

قسمت دوم

1402/03/12
20 سنجش و ارزشیابی زبان

جلسه ششم

قسمت اول

1402/03/26
21 سنجش و ارزشیابی زبان

جلسه ششم

قسمت دوم

1402/03/26
23 سنجش و ارزشیابی زبان

جلسه ششم

قسمت سوم

1402/03/26
24 سنجش و ارزشیابی زبان جلسه هفتم 1402/03/26
25 درآمدی بر تحلیل گفتمان جلسه چهارم 1402/03/26
26 سنجش و ارزشیابی زبان جلسه هشتم 1402/04/02
27 زبانشناسی در آموزش زبان جلسه پنجم 1402/04/02
28 درآمدی بر تحلیل گفتمان جلسه پنجم 1402/04/02
29 سنجش و ارزشیابی زبان جلسه نهم 1402/04/16
30 زبانشناسی در آموزش زبان جلسه ششم 1402/04/16
31 درآمدی بر تحلیل گفتمان جلسه ششم 1402/04/16
32 اصول و روش تدریس زبانهای خارجی جلسه چهارم 1402/04/16
33 سنجش و ارزشیابی زبان جلسه دهم 1402/04/23
34 زبانشناسی در آموزش زبان جلسه هفتم 1402/04/23
35 درآمدی بر تحلیل گفتمان جلسه هفتم 1402/04/23

فایل بارگذاری شده استاد عادل

1 مجموعه فایل ها - 1 PDF ---
2 مجموعه فایل ها - 2 PDF ---
3 مجموعه فایل ها - 3 PDF ---
4 مجموعه فایل ها - 4 PDF ---